Przeskocz do treści

2

Od września br. zaczęły funkcjonować na Odolanach dwa czujniki jakości powietrza wchodzące w skład warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza.

Pierwszy czujnik zlokalizowany jest przy ul. Jana Kazimierza 62 ("na tyłach" nowej szkoły podstawowej); drugi z czujników zlokalizowany jest na rogu ul. Ordona i Jana Kazimierza. Czujniki mierzą zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5, a także – co jest nowością – PM1.

Wyniki pomiarów miejskiego systemu czujników, w tym wyżej wspomnianych dwóch na Odolanach można znaleźć w kilku miejscach:
- na stronie https://powietrze.waw.pl (tutaj także historia pomiarów)
- na Warszawskiej Platformie IoT https://iot.warszawa.pl/mapa?filter=air
- w aplikacji mobilnej Miasta https://warszawa19115.pl/o-aplikacji-mobilnej

Pozostaje mieć nadzieję, że dopuszczalne normy PM2,5 i PM10 będą jak najrzadziej przekraczane w zbliżającym się sezonie zimowym.

12

Do 20 kwietnia 2018 trwają konsultacje społeczne do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy. Mapa akustyczna Warszawy oraz program ochrony przed hałasem tworzone są raz na 5 lat. Nowa mapa opublikowana została w 2017, a w tym roku wypada aktualizacja programu ochrony.

W ramach konsultacji Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan zgłosi uwagi do programu ochrony przed hałasem dla obszaru Odolan. Zarówno z mapy jak i z własnych odczuć wiemy, że w tym temacie na Odolanach nie jest dobrze. Za hałas drogowy w dużej mierze  odpowiada ruch pojazdów ciężkich obsługujących producentów betonu.

Nasze uwagi:

  • nieuwzględnienie hałasu z ulic Gniewkowskiej i Grodziskiej na mapie akustycznej; te ulice przeciążone są przez pojazdy ciężkie, ich stan jest bardzo zły, a przez to hałas drogowy znacząco wpływa na osiedla mieszkaniowe,
  • nieuwzględnienie hałasu przemysłowego pochodzącego z samych zakładów i przeładowni kruszyw; zgłoszenia o głośnych rozładunkach kruszywa, również w nocy, wielokrotnie zgłaszane były władzom dzielnicy oraz Straży Miejskiej,
  • zwrócimy uwagę na konieczność relokacji zakładów jako tych generujących zarówno hałas drogowy jak i przemysłowy na Odolanach,
  • wg programu wymiana nawierzchni na cichą w przypadku ul. Ordona zaplanowana jest na lata 2024 r. – 2028 r. (nawet za 10 lat), jeszcze gorzej jest w przypadku ul. Jana Kazimierza, program nie precyzuje terminu, mówi tylko o tym, że nastąpi to po 2028 roku, będziemy wnioskować o wymianę nawierzchni na cichą na obu ulicach w 2019 roku,
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy Wolskiej, Kasprzaka oraz Prymasa Tysiąclecia stanowiących naturalną barierę przed hałasem drogowym i tramwajowym oraz dodatkowo na ul. Jana Kazimierza, Grodziskiej, Gniewkowskiej, Studziennej Sowińskiego i Ordona oraz ulic odchodzących również jako działanie wpływające na subiektywne obniżenie odczucia hałasu,
  • wykonanie nasadzeń krzewów rozpraszających hałas na skarpie wykopu kolejowego oraz na koronie samego wykopu w rejonie ul. Połczyńskiej.

Do 15 kwietnia 2018 czekamy na uwagi mieszkańców Odolan w temacie hałasu drogowego, tramwajowego i przemysłowego. Wpiszcie swoje uwagi w komentarzu poniżej. Posłużą nam one do opracowania stanowiska mieszkańców Odolan w temacie uciążliwości hałasu w naszej okolicy.

Aktualizacja 23.04.2018

Zebraliśmy uwagi i przekazaliśmy do Biura Ochrony Środowiska. Dziękujemy mieszkańcom Odolan za udział w naszych konsultacjach dotyczących hałasu.

Pismo dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem m. st. Warszawy

3

Nawet 270 dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu na Odolanach. Tak wynika z analizy przygotowanej na zlecenie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan badającej różne warianty przebiegu drogi technicznej.

Nawet 270 dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu na Odolanach. Tak wynika z analizy przygotowanej na zlecenie Stowarzyszenia badającej różne warianty przebiegu drogi technicznej.

Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan zlecili wykonanie analizy wpływu budowy drogi technicznej na zanieczyszczenie powietrza na Odolanach. Model uwzględniał trzy warianty drogi przebiegające w różnej odległości od zabudowań, wszystkie na zachód od ul. Studziennej. Przyjęto sumaryczny ruch pojazdów ciężkich skierowany z ulic, którymi teraz poruszają się te pojazdy, zgodnie z założeniem budowy tej drogi. Wyniki analizy należy więc odczytywać jako zwielokrotnienie negatywnego wpływu na środowisko oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi z jakim mamy do czynienia teraz.

Analiza wykonana przez firmę Ekometria Sp. z o.o. (wykonującą eko-analizy m. in. dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie) pokazała, że niezależnie od przyjętego wariantu przebiegu drogi będzie ona miała znaczący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w zachodniej części Odolan. Wpływ ten sięga ul. Sowińskiego i obejmuje budynki położone przy u. Jana Kazimierza 60, 64, 47, 47a, 49, 53, 53a, 57, 57a, 66 i 68. W części obszaru objętego analizą może dojść do permanentnego przekraczania norm stężenia pyłu PM10 ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Opracowanie ujawniło także, że już teraz Odolany leżą w obszarze przekroczeń średniodobowej wartości pyłu PM10. Dokładanie kolejnego emitera w postaci drogi technicznej tylko zwiększy przekroczenia tych norm, zarówno rocznych jak i dobowych.

Ze szczegółowych danych dotyczących stężenia pyłu PM10 w poszczególnych dniach w roku wynika, że samo oddziaływanie drogi technicznej w wariancie proponowanym przez przedsiębiorców w obszarze zabudowy mieszkaniowej (w okolicy skrzyżowania ul. Jana Kazimierza i ul. Studziennej) może spowodować przez 232 dni w roku przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika średniodobowego dla pyłu PM10 (50 μg/m3), jeśli dodamy do tego istniejące zanieczyszczenie to przez 271 dni w roku w tym punkcie może dochodzić do przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu PM10.

Z trzech analizowanych wariantów ten w wykopie kolejowym (wariant mieszkańców B) jest najmniej szkodliwy z uwagi na odległość od zabudowań oraz naturalną barierę w postaci wykopu. Wariant ten również negatywnie wpływa na odolańskie powietrze.

Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan apelują do władz miasta oraz PKP o wdrożenie radykalnych działań mających na celu całkowitą relokację przemysłu z Odolan. Problem znany jest od lat, najwyższy czas na konkretne działania. Działalność przemysłowa na tym terenie szkodzi zdrowi ludzi, a budowa drogi technicznej tylko ją usankcjonuje, oddalając nas od rozwiązania przyczyny tego problemu oraz poprawienia jakości powietrza, którym oddychają tysiące mieszkańców Odolan.

Poniżej prezentujemy podsumowanie analizy w pliku PDF:

Ocena wpływu drogi technicznej na jakość powietrza w obrębie osiedla Odolany w Warszawie - podsumowanie (2,6 MB)

1

Zgodnie z zapowiedziami władz Miasta do końca 2018r. ma zostać uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Odolan. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolan został wyłożony w listopadzie 2015r. i wówczas mieszkańcy wspólnymi siłami opracowali uwagi do planu.
(http://espresso.waw.pl/okolice-osiedla-espresso/zmieniamy-projekt-planu-zagospodarowania-przestrzennego-odolan/)

Powstała również petycja kierowana do władz miasta o uwzględnienie uwag mieszkańców do MPZP http://www.petycjeonline.com/signatures/uwagi_i_postulaty_mieszkacow_do_mpzp_obszaru_odolan/

W Stowarzyszeniu działają osoby, które uczestniczyły w formułowaniu uwag do MPZP, dlatego postanowiliśmy czynnie wesprzeć postulaty dotyczące parków i zieleni na Odolanach, to jest postulaty o:

  • wyznaczenie terenu przeznaczonego pod stworzenie Centralnego Parku Odolan na obszarze oznaczonym obecnie w projekcie MPZP jako działki nr A.21.MW i A.25.MW. Teren ten znajduje się w centrum Odolan co zapewnia łatwy dostęp praktycznie z każdej części Odolan bez konieczności przechodzenia przez duże ciągi komunikacyjne takie jak Ul. Wolska, Połczyńska bądź Al. Prymasa Tysiąclecia. Park stanowiłby doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Odolan. Utworzenie terenu zielonego jest uzasadnione także tym, że obecnie w MPZP tylko ok. 3% powierzchni jest przeznaczone pod zieleń urządzoną. Jest to stanowczo za mało.
  • wprowadzenie buforowych pasów zieleni średniej i wysokiej przy drogach oraz wzdłuż projektowanej trasy N-S od strony wschodniej. Zanieczyszczenie powietrza oraz hałas komunikacyjny stają się poważnym problemem Odolan. Dlatego należy zaplanować ekosystem zieleni w MPZP w sposób zabezpieczający przed tymi zagrożeniami. Drzewa i rośliny rozpraszają i pochłaniają szkodliwe gazy i dwutlenek węgla oraz produkują tlen. Stanowią naturalną osłonę przed wiatrem, wzbogacają powietrze w wilgoć, co wpływa na jego czystość. W związku z powyższym utworzenie stref buforowych staje się koniecznością. Z uwagi na rozwój Odolan w kierunku zachodnim będziemy także postulować wygięcie trasy N-S w kierunku zachodnim i zaplanowanie na terenie pomiędzy zabudową mieszkaniową, a trasą N-S zieleni miejskiej o powierzchni ok. 3 ha.

Dlatego przygotowaliśmy pisemne stanowisko dla Urzędu Miejskiego popierające powyższe postulaty.

Z pewnością wielu z nas, mieszkańców Odolan, zastanawia się - ile tak naprawdę ciężarówek wyjeżdża z przemysłowych Odolan. Patrząc na przemierzające osiedlowe uliczki konwoje betoniarek i wywrotek bardzo trudno ocenić w konkretnych liczbach, jaka jest skala problemu. Dlatego podjęliśmy próbę dotarcia do precyzyjnych danych.

Z naszych obserwacji wynika, że ciężarówki z przemysłowej części Odolan wyjeżdżają trzema drogami, tj. przez ulicę Ordona, przez ulicę Sowińskiego oraz przez ulicę Potrzebną.

Liczbę pojazdów nieosobowych (ciężarówek, półciężarówek, motocykli) przemierzających ulicę Ordona i ulicę Potrzebną dostarczyły nam wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego prowadzone przez Urząd Miasta przy tych ulicach. Przy ul. Ordona w dniach 24-27.10.2017r. i przy ul. Potrzebnej w dniach 9-11.06.2015r. Wynik to średnio 2.250 samochodów nieosobowych przy ul. Ordona i 2.000 samochodów nieosobowych przy ul. Potrzebnej. Należy zaznaczyć, że pomiar określał liczbę pojazdów nieosobowych, a nie ciężkich ciężarówek, niemniej daję pojęcie o skali problemu.

Pozostała do przebadania liczba ciężarówek na ul. Sowińskiego (na odcinku pomiędzy ul. Grodziską, a ul. Jana Kazimierza). Monitoring przeprowadzony dzięki uprzejmości Polskiego Związku Kajakowego w dniach 22-23 lutego 2018r. pozwolił na ustalenie liczby pojazdów nieosobowych na dobę w liczbie 880 pojazdów, z czego 801 stanowiły ciężkie betoniarki i wywrotki.

Monitoring odbywał się w czasie obniżonego ruchu ciężarowego z uwagi na mrozy.

Żadna z szanujących się europejskich stolic nie posiada w centrum miasta wielkich zakładów przemysłowych. Żadna z wyjątkiem Warszawy, gdzie zagłębie betoniarni i przeładowni kruszyw ulokowane jest w sąsiedztwie dzielnicy mieszkaniowej, która docelowo ma być zamieszkana przez 60 tyś mieszkańców. Mowa o Odolanach. Dodatkowo betoniarki i wywrotki wyjeżdżające z przemysłowych ulic Odolan, tj. z ul. Gniewkowskiej i ul. Grodziskiej przejeżdżają przez osiedla mieszkaniowe powodując zapylenie i zagrożenie dla mieszkańców. Odolany są dzielnicą, która zmaga się z zanieczyszczeniami powietrza i hałasem komunikacyjnym. Decydenci od lat obiecywali zagospodarowanie terenów przemysłowych (należących głownie do PKP) poprzez budowę zielonej dzielnicy mieszkaniowej (2015r. - Miasteczko Odolany, 2016r – X-City, 2017r. – Mieszkanie Plus). Żadna z tych obietnic nie została zrealizowana.

Spotkanie ws. drogi technicznej 29.01.2018Na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2018r. z Panią Prezydent Renatą Kaznowską przedstawiliśmy prezentację, w której domagaliśmy się likwidacji przemysłu na Odolanach. Głównym celem naszych działań na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2018r. było odsunięcie planowanej przed przedsiębiorców tzw. drogi technicznej dalej od osiedli mieszkaniowych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że celem powinna być relokacja przemysłu z Odolan. Dlatego wpisujemy sprawę drogi techniczna w szerszą akcję, której celem powinna być relokacja przemysłu z Odolan.

Prezentacja (PDF)

Smog nad WarszawąSłowo SMOG pochodzi z połączenia dwóch angielskich słów „smoke” (dym) i „fog” (mgła). To poważne zagrożenie cywilizacyjne, którego często nie jesteśmy świadomi. Według Światowej Organizacji Zdrowia z powodu zanieczyszczeń powietrza na świecie umiera 7 milionów osób rocznie. Pył zawieszony przyczynia się rocznie do 470 tys. zgonów w Unii Europejskiej, z czego około 10 procent (48 tys.) przypada na Polskę. Średniorocznie dochodzi do ok. 2.700 przedwczesnych zgonów mieszkańców Warszawy z powodu narażenia na pył zawieszony PM2,5.” (Dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska, “Transport publiczny” 15.01.17).

Europa Zachodnia nauczyła się walczyć ze smogiem po bolesnych doświadczeniach XX w. Przykładowo tzw. wielki smog londyński, który utrzymywał się od 5 do 9 grudnia 1952r. pochłonął ok. 12 tyś ofiar śmiertelnych.

Żeby zwiększyć świadomość społeczną tego zagrożenia zamontowaliśmy czujnik smogu na budynku przy ul. Jana Kazimierza 57/57A. Czujnik wisi na poręczy balkonu nad klatką A Espresso I (nad napisem KWIATY). Czujnik świeci, co bardzo dobrze jest widoczne z ulicy. Kolor świecenia oznacza jakość powietrza.

Kolor niebieski - bardzo dobra. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia. Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.

Kolor zielony – dobra. Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.

Kolor żółty – umiarkowana. Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

Kolor Pomarańczowy – dostateczna. Jakość powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.

Kolor Czerwony – zła. Osoby narażone na ryzyko powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Kolor Bordowy - bardzo zła. Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Dane czujnika są dostępne na naszej stronie oraz tutaj http://looko2.com/tracker.php?search=2C3AE834DF00 oczywiście pod nazwą „Stowarzyszenie Odolany”. Można tam zapoznać się z dokładnymi pomiarami czujnika PM1, PM2,5 PM10 aktualizowanymi co 5 minut (w tym z archiwalnymi).

Czujnik działa w oparciu o uproszczoną metodę pomiaru. Producent podaje, że w czasie mgły może podawać nieznacznie inny pomiar od rzeczywistego. Jest to jednak dość precyzyjne narzędzie do pomiaru zanieczyszczeń powietrza przez co zwiększa świadomość dotyczącą jakości powietrza, którym oddychamy.