Przeskocz do treści

Relokacja przemysłu z Odolan – stanowisko Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan

My, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan:

  • Widzimy problem ruchu ciężarówek w naszej dzielnicy i zgadzamy się z tym, że trzeba chronić mieszkańców przed ich oddziaływaniem.
  • Od samego początku chcieliśmy i nadal chcemy być stroną rozmów o możliwych rozwiązaniach problemu, w tym o tzw. drodze technicznej czy o relokacji przemysłu z Odolan.
  • Celem prowadzenia merytorycznej dyskusji i uniknięcia niepotrzebnych emocji, nasze Stowarzyszenie zleciło wykonanie analizy, która oszacowała wpływ budowy drogi technicznej na jakość powietrza w obrębie zachodnich Odolan – jej wyniki zaskoczyły nas i przeraziły. Już teraz przekraczane są dopuszczalne stężenia pyłu PM10, dodanie kolejnego emitera (jakim jest droga techniczna) może doprowadzić do przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla PM10 przez większość dni w roku.
  • Pogorszenie jakości powietrza, jak wykazała zlecona analiza, może wpłynąć na obszar na wschód od proponowanej lokalizacji drogi i będzie sięgało ul. J. Sowińskiego. W zachodnim krańcu tego obszaru, położonym najbliżej drogi, może dochodzić do przekraczania poziomów alarmowych dla pyłu PM10.
  • W jednym z wariantów droga techniczna ma być połączona z ulicą Jana Kazimierza – to nie polepszy, ale pogorszy sytuację mieszkańców tej ulicy. Ciężarówki będą dalej korzystać z sieci dróg na całych Odolanach jeżdżąc ul. Jana Kazimierza, Studzienną, Hubalczyków, J. Sowińskiego i J. Ordona.
  • Zlokalizowany na Odolanach przemysł już teraz powoduje, że zanieczyszczenie powietrza w tej dynamicznie rozwijającej się części Woli negatywie wpływa na zdrowie mieszkańców – nie zgadzamy się na pogarszanie tego stanu.

1. PO PIERWSZE

Żądamy przedstawienia przez Miasto konkretnego planu relokacji przemysłu z Odolan rozpisanego na poszczególne etapy oraz pisemnego zapewnienia ze strony Miasta, że proponowane rozwiązania w postaci różnych wariantów drogi technicznej są tymczasowe, tj. że droga techniczna będzie funkcjonowała najpóźniej do końca 2023 roku (zakończenie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych).

2. PO DRUGIE

Żądamy pisemnej obietnicy złożonej przez Miasto, że na żadnym odcinku i w żadnym momencie istnienia drogi technicznej, droga ta nie będzie się łączyć z innymi ulicami niż Połczyńska lub Grodziska.

3. PO TRZECIE

Nie zgadzamy się na pogorszenie obecnego stanu zanieczyszczenia środowiska. Żądamy aby Miasto wydało zgodę na budowę drogi (pozwolenie na budowę) dopiero po uzyskaniu przez Miasto raportu zawierającego prognozę oddziaływania drogi technicznej na powietrze w promieniu 1 km od jej ostatecznej lokalizacji, z uwzględnieniem technologii budowy, szacowanej (realnej) liczby ciężarówek oraz planowanych zabezpieczeń - który to raport potwierdzałby brak pogorszenia warunków po wybudowaniu drogi w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Docelowo żądamy utrzymania niepogorszonej jakości powietrza po wybudowaniu drogi popartego całodobowym monitoringiem zanieczyszczeń powietrza (PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, B(a)P, C6H6) i hałasu w obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Chcemy lepszego powietrza dla całych Odolan!

Poniżej prezentujemy podsumowanie analizy w pliku PDF:

Ocena wpływu drogi technicznej na jakość powietrza w obrębie osiedla Odolany w Warszawie - podsumowanie (2,6 MB)