Przeskocz do treści

Otrzymaliśmy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji dot. budowy szkoły na Odolanach. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że:

 • szkoła przy ul. Karlińskiego przyjmie pierwszych uczniów nie szybciej niż w 2022 r.,
 • do tego czasu nasze dzieci „z urzędu” będą przyjmowane do szkoły przy ul. Grabowskiej (jedynie nieliczna grupa dzieci z Odolan może „z urzędu” trafić do szkoły przy ul. Kasprzaka),
 • przez najbliższe 3 lata pierwszoklasiści z Odolan mają mieć zapewnione miejsce w szkole przy ul. Grabowskiej, która w tym roku przyjmie 100 pierwszoklasistów (4 klasy po 25 dzieci),
 • Urząd Dzielnicy Wola (UDW) nie wie, ile dzieci w wieku przedszkolnym mieszka na Odolanach i ile z nich oraz kiedy wejdzie w wiek szkolny (UDW do obliczeń bierze obszar Odolan, Czyste i część Młynowa, a dodatkowo bazuje na danych urodzeń dla tego obszaru z 2013 i 2014 r., które są nieaktualne z uwagi na napływ tysięcy nowych mieszkańców, w tym dzieci, na Odolany),
 • UDW liczy na to, że dzieci z Odolan zaludnią podstawówki zlokalizowane w tych częściach Woli, gdzie nie są budowane nowe bloki (Muranów/Mirów), zakładając, że sami rodzice będą wskazywać je w swoich preferencjach rekrutacyjnych,
 • wszystko wskazuje na to, że aktualizacji danych i sytuacji UDW będzie dokonywał na bieżąco - w trakcie rekrutacji, co oznacza podwójne zaskoczenie: dla urzędników i dla pierwszoklasistów. Dla tych ostatnich, informacja o pierwszej szkole może być do samego końca wielką niewiadomą (a to jedynie początek problemów związanych z tym tematem).

Poniżej kilka słów o tym, czego dowiedzieliśmy się, albo raczej czego nie dowiedzieliśmy się z uzyskanych od Pana Burmistrza odpowiedzi.

A prosiliśmy o:

 1. udostępnienie zaktualizowanego harmonogramu budowy szkoły przy ul. Karlińskiego w

Warszawie, ze wskazaniem i uwzględnieniem ewentualnych dalszych przyczyn będących źródłem opóźnienia oraz jego długości,

Odpowiedź:

- w IV kwartale 2019 ma się rozpocząć procedura przetargowa,

- realizacja inwestycji to lata 2020-2021 (jak rozumiem – zakończenie inwestycji to najpóźniej koniec 2021 r.)

- rozumiemy, że nie przewiduje się innych opóźnień.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za oszacowanie budżetu na wykonanie inwestycji budowy szkoły na Odolanach; kiedy sporządzony został kosztorys budowy szkoły przy ul. Karlińskiego oraz czy i kiedy podlegał on aktualizacji?

Odpowiedź:

- w II kwartale 2019 r. policzono ile dokładnie ma kosztować szkoła na Odolanach,

- o to, ile ostatecznie policzono dopytamy, bo oczywiście informacja owiana jest urzędową tajemnicą (a wprost niestety pytania o to nie zadaliśmy),

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle doświadczenia z innych warszawskich dzielnic (przykładem wstrzymana budowa szkoły podstawowej na Gocławiu), Urząd Dzielnicy Wola (UDW) planuje i kiedy podjąć działania w celu urealnienia budżetu na wybudowanie szkoły; kiedy mają zapaść decyzje w tym zakresie?

Odpowiedź prosta:

- skoro dopiero parę miesięcy temu UDW policzył koszty, to w ocenie UDW aktualizacja nie jest wymagana.

O wartość budżetu szkoły dopytamy bo obawiamy się, że będzie niewystarczający.

Należy dodać, że:

- budowa drugiej już szkoły publicznej na Wilanowie z budżetem 59,1 mln zł przebiega zgodnie z planem; dzieci rozpoczną naukę we wrześniu 2020 r.

- w przypadku szkoły na Gocławiu zarezerwowany budżet przez Urząd Dzielnicy wynosił 43 mln – budowę rozpoczęto po dołożeniu przez Radę Miasta dodatkowych 18 mln zł, a łączny budżet wynosił 61,6 mln zł.

W wieloletniej perspektywie finansowej dla dzielnicy Wola oraz w poprzednich budżetach dzielnicy Wola budżet budowy szkoły szacowno na ok. 30 mln zł,

 1. przekazanie informacji o sytuacji demograficznej na Odolanach (ze wskazaniem, ile dzieci oraz z jakich roczników wejdzie w 2020/2021 i 2022 r. w wiek szkolny); jeśli Dzielnica nie dysponuje takim zestawieniem - przekazanie informacji o szacowanych danych w ww. zakresie,

Odpowiedź bardzo ciekawa:

- jak wynika z przesłanych wyjaśnień, Odolany podlegają pod 2 okręgi szkolne – szkołę nr 387 przy ul. Kasprzaka (okolice ul. Armatniej na Odolanach) i szkołę nr 132 przy ul. Grabowskiej (pozostała część Odolan) – dla lepszego zrozumienia załączam zdjęcie:

- jeśli chodzi o liczbę pierwszoklasistów, to szacunki dotyczące spodziewanej ilości kandydatów do szkół, to te na najbliższe 2 lata zrobione zostały w oparciu o liczbę urodzeń zarejestrowanych dla terenów obwodowych szkoły nr 132 i 387, tj. dla zarejestrowanych urodzeń dla Odolanach, Czyste i części Młynowa (a więc na podstawie danych z 2013 i 2014 r. dla tego obszaru Woli). Na tej podstawie oszacowano, że pierwszoklasistów z tych części Woli za rok (rocznik 2013) będzie 258, a za 2 lata 321 (rocznik 2014). Szczegółowych danych, jeśli chodzi o liczbę dzieci z samych Odolan - brak, ale rozumiemy, że – w ocenie organu – nie przekroczą one ww. założeń,

- ta statystyka (jak większość statystyk) opiera się na kilku ogólnych założeniach – w tym przypadku założono, że:

a/ zaludnienie Odolan nie zmieniło się znacznie od 2013 r. (a ponoć jeszcze kilka lat temu na Odolanach był sam przemysł)

b/ na Odolany w 2013 i 2014 r. przeprowadzali się tylko rodzice przy nadziei.

Powyższe założenia są obarczone sporym błędem – to jak dużym, okaże się już niebawem.

 1. przekazanie informacji o zakładanej na wrzesień tego roku ilości dzieci, które rozpoczną edukację w szkole podstawowej przy ul. Grabowskiej, ogólnej liczbie wszystkich uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz szacowanej liczbie gwarantowanych miejsc na przyjęcie dzieci w kolejnych latach szkolnych (2020-2022) przez szkołę przy ul. Grabowskiej,

Odpowiedź:

- tu, mimo posiadanych statystyk, dane i założenia sięgają rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego. I tak,  w 2019 r. 1/ do pierwszych klas przyjętych ma zostać 100 uczniów (4 odziały po 25 dzieci)  2/ oddział przedszkolny przyjmie 50 przedszkolaków, 3/ ogólna liczba uczniów wyniesie 630; jak sytuacja ma wyglądać w kolejnych dwóch latach – organ milczy,

- uspokajający może być dla niektórych komunikat, że kalkulacja ile dzieci dana szkoła zrekrutuje oparta jest na z góry założonym i przemyślanym planie, pozwalającym zabezpieczyć liczbę miejsc dla wszystkich dzieci obwodowych oraz że to od liczby wniosków (a nie miejsca) zależy ile ostatecznie oddziałów zostanie utworzonych.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie / decyzji w tym zakresie, czy i jakie szkoły podstawowe spoza naszego obwodu szkolnego (administracyjnie prawie całe Odolany podlegają pod szkołę przy ul. Grabowskiej) będę przyjmować dzieci z Odolan na zasadach równorzędnych dla dzieci z ich okręgów (bez postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową), ze wskazaniem ilości i wielkości klas nauczania początkowego oraz ilości miejsc w klasach „0”?

Odpowiedź:

- z wyjaśnień Pana Burmistrza wynika, że generalnie rodzice mogą wybrać szkołę dla swojego dziecka, niemniej pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym. Zatem, można wybrać dla dziecka dowolną szkołę w Warszawie, ale jak się mieszka na Odolanach, a wybrało się inną szkołę niż tę przy ul. Grabowskiej, to jest się na drugiej w kolejności liście dzieci do przyjęcia (w procesie  rekrutacyjnym biorą udział wszystkie dzieci jednak dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym mają zagwarantowane miejsce w szkole co powoduje, że pozostałe dzieci mogą nie dostać się do wybranej szkoły),

- Pan Burmistrz powołał się na art. 130 prawa oświatowego, który stanowi o procedurze rekrutacyjnej, w której biorą udział wszyscy kandydaci; ale w swoich wyjaśnieniach zapomniał wskazać na ust. 5 tego przepisu, który stanowi, że „Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu” [a więc bez postępowania rekrutacyjnego] – wiemy, że szkoła przy Grabowskiej, z uwagi na brak miejsc, wszystkich pierwszoklasistów z Odolan nie przyjmie; wiemy dalej, że nie wiadomo co w takiej sytuacji UDW zamierza zrobić (poza liczeniem na to, że rodzicom z Odolan będzie na rękę i po drodze „odprowadzać” dzieci do ukończenia 3 klasy podstawówki, jakieś 2-5 km od miejsca zamieszkania),

 1. jeśli zrównanie procedury (przyjęcia do pobliskiej szkoły podstawowej), o którym mowa w punkcie wyżej, nie jest możliwe bez zmiany uchwały Rady Miasta w tym zakresie, przekazanie odpowiedzi na pytanie, jakie działania zostały podjęte / zostaną podjęte przez UDW w celu zmiany uchwały nr III/52/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku z późn. zm. i rozszerzenia obwodów okolicznych szkół podstawowych na część Odolan, tak aby kandydaci z Odolan do szkół nie musieli brać udziału w rekrutacji?

Odpowiedź:

- na Woli funkcjonuje 19 szkół podstawowych i nie planują żadnych zmian, żeby wyrównać szanse rekrutacyjne dla dzieci z Odolan, w tym nie planują rozszerzenia obwodu szkoły przy ul. Kasprzaka, która to szkoła jest już dla ułamka dzieci z Odolan szkołą obwodową.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, czy UDW podjął rozmowy z przedstawicielami dzielnic Włochy / Bemowo / Ochota w zakresie zabezpieczenia miejsc dla uczniów z Odolan; jeśli tak, przekazanie na jakim są etapie i co na chwilę obecną z nich wynika?
 2. wskazanie, kto z UDW odpowiada na infrastrukturę szkolną na Odolanach oraz jakie działania podjął dotychczas w celu zagwarantowania równego dostępu do okolicznych placówek szkolnych dzieciom z Odolan?

Odpowiedź do obu pytań:

- „wszystkie dzieci mieszkające na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy mają zagwarantowane miejsca w wolskich szkołach podstawowych” - pech Odolan polega m.in. na tym, że są na skraju Woli i aby dotrzeć do tych, czekających na nasze dzieci, podstawówek na Mirowie, czy Muranowie (gdzie nie budują się nowe osiedla), trzeba będzie w okolicach godz. 8 i 16 przebijać się do/z samego centrum,

- rozumiemy, że ktoś to gruntownie przemyślał i jak w 2021 ruszy z Odolan to m.in. pół tysiąca dzieci wraz z rodzicami, to nikt nie będzie nieprzyjemnie zaskoczony, w szczególności dzieci.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, kiedy i jakie działania zostały podjęte w celu zabezpieczenia działki na potrzeby budowy drugiej niezbędnej szkoły na Odolanach?
 2. przekazanie odpowiedzi na pytanie, czy ostatnia duża działka miejska na Odolanach przy ul. Grodziskiej została ponownie przeznaczona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na cele publiczne (w tym działalność oświatową) oraz na jaki dzień planowane jest wyłożenie nowego MPZP dla Odolan?

Odpowiedź do obu pytań:

- mimo, że wyjaśnienia są objętościowo najszersze, niestety brak w nich wskazania konkretnych działań (poza 2 pismami, w których UDW informuje Miasto o dynamicznym rozwoju Odolan i potrzebie posiadania terenów przy ul. Grodziskiej w celu możliwości realizowania funkcji oświatowych). Przykre to, bo wiemy, że Prezydent Warszawy (jak pokazała na początku 2018 r. Pani Hanna Gronkiewicz-Walz), może jedną decyzją, podjętą w wąskim gronie, zagwarantować odpowiednie przeznaczenie terenu.

- wnioskujemy, że w planowanym MPZP część działek nadal jest przeznaczona na cele kultu religijnego,

- bez komentarza pozastawiamy kwestię 20letniego procesu uchwalania MPZP dla Odolan.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, czy i jakie działania podjął UDW (w szczególności w okresie od początku 2019 r.) w celu znalezienia nowej działki na terenie Woli / innych dzielnic – na potrzeby zwolnienia spod powojennych rekompensat działek przy ul. Grodziskiej na Odolanach?

Odpowiedź:

- wnioskujemy, że żadne formalne działania nie zostały podjęte – w odpowiedzi  poruszone są zupełnie inne kwestie (nie objęte pytaniem).

Na koniec zawnioskowaliśmy o jednoznaczne potwierdzenie, czy i od którego roku szkolnego szkoła przy ul. Karlińskiego przyjmie pierwszych uczniów.

Do tego fragmentu wniosku nie otrzymaliśmy już żadnego komentarza.

Podsumowując, pozostaje wierzyć, że plany i działania Władz Dzielnicy i Miasta są oparte na rzetelnych statystykach i prawidłowych kalkulacjach oraz że brak szkoły podstawowej na Odolanach w perspektywie kolejnych min. 3 lat w żaden sposób nie będzie negatywnie wpływał na mieszkańców tej, pozostawionej samej sobie, części Woli.

My tymczasem, mając niedosyt informacji, szykujemy pytania doprecyzowujące. Jeśli macie Państwo pytania, które za naszym pośrednictwem, do tematu szkoły na Odolanach chcieliby zadać, proszę pisać na adres stowarzyszenie@odolany.org.

Treść pisma poniżej:

ODPOWIEDŹ ODOLANY SZKOŁA

3

Martwisz się, gdzie i na jakich zasadach Twoje dziecko pójdzie do szkoły podstawowej?

Poniżej praktyczne wskazówki, co i jak możesz sam/sama rozbić dla swojego dziecka.

To między innymi mieszkańcy Odolan dali obecnie urzędującym radnym mandat do reprezentowania naszego interesu na poziomie samorządowym (w szczególności na poziomie dzielnicy). W związku z tym nasza sugestia, aby każdy zainteresowany sytuacją edukacyjną swojego dziecka, zwrócił się do naszych Szanownych Radnych z apelem (tej lub podobnej treści).

Z troski o zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjnego dla mojego dziecka, mając na uwadze pojawiające się w mediach informacje o kolejnych opóźnieniach w realizacji inwestycji w postaci budowy nowej szkoły podstawowej na Odolanach, zwracam się z apelem o niezwłoczne przekazanie następujących danych:

 • udostępnienie zaktualizowanego harmonogramu budowy szkoły przy ul. Karlińskiego w Warszawie, ze wskazaniem i uwzględnieniem ewentualnych dalszych przyczyn będących źródłem opóźnienia oraz jego długości,
 • przekazanie informacji, kto jest odpowiedzialny za oszacowanie budżetu na wykonanie inwestycji budowy szkoły na Odolanach; kiedy sporządzony został kosztorys budowy szkoły przy ul. Karlińskiego oraz czy i kiedy podlegał on aktualizacji,
 • przekazanie informacji, czy w świetle doświadczenia z innych warszawskich dzielnic (przykładem wstrzymana budowa szkoły podstawowej na Gocławiu), Urząd Dzielnicy Wola (UDW) planuje i kiedy podjąć działania w celu urealnienia budżetu na wybudowanie szkoły; kiedy mają zapaść decyzje w tym zakresie,
 • przekazanie informacji o sytuacji demograficznej na Odolanach (ze wskazaniem, ile dzieci oraz z jakich roczników wejdzie w 2020/2021 i 2022 r. w wiek szkolny); jeśli Dzielnica nie dysponuje takim zestawieniem - przekazanie informacji o szacowanych danych w ww. zakresie,
 • przekazanie informacji o zakładanej na wrzesień tego roku ilości dzieci, które rozpoczną edukację w szkole podstawowej przy ul. Grabowskiej, ogólnej liczbie wszystkich uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz szacowanej liczbie gwarantowanych miejsc na przyjęcie dzieci w kolejnych latach szkolnych (2020-2022) przez szkołę przy ul. Grabowskiej,
 • przekazanie decyzji, czy i jakie szkoły podstawowe spoza naszego obwodu szkolnego (administracyjnie całe Odolany podlegają pod szkołę przy ul. Grabowskiej) będę przyjmować dzieci z Odolan na zasadach równorzędnych dla dzieci z ich okręgów (bez postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową), ze wskazaniem ilości i wielkości klas nauczania początkowego oraz ilości miejsc w klasach „0”,
 • jeśli zrównanie procedury (przyjęcia do pobliskiej szkoły podstawowej), o którym mowa w punkcie wyżej, nie jest możliwe bez zmiany uchwały Rady Miasta w tym zakresie, przekazanie informacji jakie działania zostały podjęte / zostaną podjęte w celu zmiany uchwały nr III/52/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku z późn. zm. i rozszerzenia obwodów okolicznych szkół podstawowych na część Odolan, tak aby kandydaci z Odolan do szkół nie musieli brać udziału w rekrutacji,
 • przekazanie informacji, czy UDW podjął rozmowy z przedstawicielami dzielnic Włochy / Bemowo / Ochota w zakresie zabezpieczenia miejsc dla uczniów z Odolan; jeśli tak, przekazanie na jakim są etapie i co na chwilę obecną z nich wynika,
 • wskazanie, kto z UDW odpowiada na infrastrukturę szkolną na Odolanach oraz jakie działania podjął dotychczas w celu zagwarantowania równego dostępu do okolicznych placówek szkolnych dzieciom z Odolan,
 • przekazanie informacji, kiedy i jakie działania zostały podjęte w celu zabezpieczenia działki na potrzeby budowy drugiej niezbędnej szkoły na Odolanach,
 • przekazanie informacji, czy ostatnia duża działka miejska na Odolanach przy ul. Grodziskiej została ponownie przeznaczona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na cele publiczne (w tym działalność oświatową) oraz na jaki dzień planowane jest wyłożenie nowego MPZP dla Odolan."

Apel należy kierować w szczególności do Radnych zasiadających w następujących komisjach:

 • Komisja Budżetu i Inwestycji
 • Komisja Edukacji i Infrastruktury Oświatowej
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wola/Rada_2014_2018/Komisje/default.htm)

Lista radnych oraz adresów mailowych radnych powinna być na stronie https://wola.waw.pl/rada-dzielnicy/radni-dyzury-interpelacje/  – wierzymy, że w tej kadencji pojemność skrzynek pocztowych radnych jest dostosowana do celu jakiemu mają służyć i maile nie wracają z adnotacją „skrzynka przepełniona” (jeśli tak, proszę pisać, który radny nie dba o kontakt z mieszkańcami Woli).

Stosowne wątpliwości można zgłaszać na spotkaniach organizowanych przez radnych (terminy spotkań w linku jak wyżej) lub z wykorzystaniem oficjalnych stron w mediach społecznościowych.

Jeśli ktoś chce mieć pewność, że prędzej czy później jakiś urzędnik pochyli się nad odpowiedziami na powyższe pytania, może przesłać do UDW zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej o podobnej do powyższej treści, adresując pytania do burmistrz.wola@um.warszawa.pl - dodając jedynie bardziej formalny wstęp:

„WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 w z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z  wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przygotowań do budowy szkoły podstawowej przy ul. Karlińskiego w Warszawie.”

oraz końcówkę:

„Proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejszy wniosek w formie elektronicznej na adres e-mail ………….”

Zachęcamy do zainteresowania się dostępem do placówek szkolnych w tym, tym czy i na jakich zasadach dzieci z Odolan będą brały udział w rekrutacjach do szkół podstawowych.

Jedynie naciskami na radnych / UDW możemy wymusić realne zainteresowanie się tym tematem i uzyskanie pozytywnych rozstrzygnięć. Potrzebne są mądre decyzje, a czasu na nie wbrew pozorom nie jest dużo.

Masz dzieci w wieku przedszkolnym? Daj nam znać jakie zajęcia dodatkowe powinny zostać dla nich zorganizowane na Odolanach!

Ruszyła ankieta dotycząca zajęć dodatkowych dla dzieci 3-5 lat. Możecie ją wypełnić tutaj:

https://forms.gle/7oaxUzRC5AWUPssAA

Chcemy, aby informacje, które w ten sposób zostaną zebrane, posłużyły m. in. jako wskazówka przy przygotowywaniu oferty edukacyjnej dla Odolan.

Pilnujemy budowy szkoły przy ul. Karlińskiego. Wobec zbliżającego się końca kolejnego etapu zadaliśmy pytania o stan spraw. Prosiliśmy o podanie dat:

1) podpisania protokołu odbioru koncepcji architektonicznej objętej Etapem I przetargu,

Odpowiedź:

30.08.2018 - otrzymanie koncepcji
20.09.2018 - odebranie przez komisję koncepcji po poprawkach

2) i 3) otrzymania projektu wniosku o pozwolenie na budowę do akceptacji Zamawiającego,

Odpowiedź:

13.02.2019
Przekazanie projektu napotkało 4 tyg. opóźnienie z uwagi na brak wiedzy o planowanej zabudowie działki 12/1 - Wola Gabriela?)

4) złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w Biurze Architektury Urzędu Miasta (zrealizowanie Etapu II przetargu)

Odpowiedź:

21.02.2019 - wniosek złożony

5) aktualny (urealniony) harmonogram prac związanych z budową szkoły przy ul. Karlińskiego, w szczególności o informację, kiedy szkoła zostanie oddana do użytku (kiedy rozpocznie się pierwszy rok szkolny)

Odpowiedź:

II kwartał 2019 – uzyskanie pozwolenia na budowę
III kwartał 2019 – wybór Wykonawcy prac budowlanych
IV kwartał 2019 i rok 2020 – realizacja inwestycji
Budynek zostanie przekazany do użytkowania po uzyskaniu decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie (wnioskujemy, że pierwszy rok szkolny to 2021/2022)

Załączamy uzyskaną odpowiedź.

W lutym rozpoczyna się procedura rekrutacji do publicznych przedszkoli i pierwszych klas publicznych szkół podstawowych. Z uwagi na dużą liczbę dzieci na naszym osiedlu, publikujemy informacje dla zainteresowanych tym tematem rodziców.

Według harmonogramu na rok 2019/2020, już od 13 do 19 lutego godz. 16tej należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Z kolei od 20 lutego rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Proces rekrutacyjny będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego i ma rozpocząć się równo o godz. 13.00 w dniu 20 lutego.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na dedykowanych stronach:

 • przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 • klasy pierwsze w szkołach podstawowych

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

Pod linkami znajdziecie informacje dotyczące m.in.:

 • szczegółowego harmonogramu całego procesu

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/20478_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

 • dostępnych placówek przedszkolnych

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21335_oddzialy-przedszkolne-w-szkolach-podstawowych

Tu z kolei znajdziecie informacje o obwodach szkolnych:

 • wyszukiwarka (instrukcja do wyszukania na stronie głównej poświęconej rekrutacji do szkół)

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa

 • załącznik nr 6 do uchwały z 2018

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4AC42D56-6122-4AF8-8F32-FCA6A01897C5,frameless.htm

Istotna – w szczególności w odniesieniu do dzieci z Odolan - będzie w tym przypadku informacja o kryteriach rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2019/2020:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/20480_kryteria-rekrutacji-do-klas-i-szkol

Jeśli pojawią się jakieś pytania i wątpliwości, pomocy można szukać pod poniższymi numerami:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/20487_informacja-dla-rodzicow-wykaz-telefonow

17 kwietnia 2018 r. Urząd Dzielnicy Wola ogłosił przetarg nieograniczony na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Szkoły Podstawowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” (znak sprawy: 23/ZP/18).

Wbrew apelom lokalnych stowarzyszeń i samych mieszkańców, władze Dzielnicy zrezygnowały (pomimo istniejących wytycznych) z przeprowadzenia konkursu na najlepszy projekt architektoniczny pierwszej szkoły na Odolanach.

4 czerwca został rozstrzygnięty przetarg na zaprojektowanie szkoły przy ul. Karlińskiego. Biuro architektoniczne ma 12 tygodni (od podpisania umowy) na przedstawienie trzech wariantów roboczych do wyboru, a następnie kolejne 18 tygodni na wykonanie projektu budowlanego. A pracy jest dużo, bo przedstawione przez Dzielnice wytyczne (biorąc pod uwagę wielkość i otoczenie działki) wymagają dużej wyobraźni przestrzennej.

Przed jakim wyzwaniem stanie zwycięskie biuro architektoniczne?

Przypomnijmy jakie - w ocenie Dzielnicy - warunki powinna spełniać jedyna szkoła na Odolanach:

- z uwagi na to, że na północnej stronie działki przekroczone są normy hałasu (dopuszczalne 50-55dB; poziom hałasu sięga 70dB) od północy mają być specjalnie zaprojektowane pasy zieleni, tym samym budynek szkolny powinien być bliżej południowego skraju działki,

- jeśli chodzi o kształt:

* max wysokość 20m (15m - 3 piętra; 20m - na halę sportową)
* działka (10 tys. m2) ma być zabudowana max do 50%
* minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej to 20%
* maksymalna intensywność zabudowy 1/5.

- jeśli chodzi o tereny rekreacyjne, to Dzielnica sugeruje takie powiązanie funkcjonalno-przestrzenne (ciągi piesze i furtkę), które pozwoli na wykorzystanie skwerku przy Sowińskiego

- w kwestiach sportowych - projekt powinien przewidywać miejsce m.in. na:

* boisko wielofunkcyjne
* 2 boiska do siatkówki
* 2 boiska do koszykówki
* boisko do gier sportowych

- przy większej fantazji dobrze byłoby, jakby znalazła się przestrzeń na:

* skocznię w dal
* rzutnię do pchnięcia kulą
* skocznię wzwyż
* asfaltową bieżnia dla rolkarzy

Jak zauważa sam autor wstępnej koncepcji - miejsca na to wszystko nie ma, a więc zasadne jest, aby wykorzystać element wielofunkcyjności. Jesteśmy bardzo ciekawi jak z zadaniem poradzi sobie architekt.

Po więcej szczegółów odsyłamy do oficjalnego dokumentu: http://www.wola.waw.pl/data/auctions/ogolna_charakterystyka_planowanej_plac_.pdf.

Zakładając, że wszyscy wyrobią się z czasem i nie będzie żadnych niespodzianek
(w okolicach Karlińskiego stała niegdyś synagoga), realnie pierwsze roczniki odolańska szkoła przyjmie w 2020 roku.

Nie pozostaje nam nic innego, jak:

- po pierwsze - oczekiwać, że w ramach Etapu I (wykonania koncepcji architektonicznej budynku przedstawionej w trzech wariantach roboczych
do wyboru przez zamawiającego) - władze Dzielnicy będą konsultować koncepcje z mieszkańcami,

- po drugie - trzymać kciuki, aby w ramach Etapu II (wykonanie projektu budowlanego na podstawie jednego, wybranego przez zamawiającego, wariantu koncepcji architektonicznej) pierwsza szkoła na Odolanach zyskała ciekawy design, była ergonomiczna i przyjazna dla jej przyszłych użytkowników 🙂

3

Działka przy ul. Grodziskiej:

W końcu, po długim oczekiwaniu, otrzymaliśmy odpowiedź od Urzędu Dzielnicy dotyczącą działek przy ul. Grodziskiej, które miały być przeznaczone pod oświatę oraz dotyczące szkoły przy ul. Karlińskiego. Oczekujemy nadal na odpowiedź od Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Poniżej podsumowujemy w kilku zdaniach nowości zawarte w dość długim piśmie Urzędu Dzielnicy (w dalszej części więcej szczegółów).

 • Urząd Dzielnicy nie zna lokalizacji drugiej szkoły na Odolanach,
 • szkoła przy ul. Karlińskiego będzie zamiast szkoły przy ul. Grodziskiej,
 • przeznaczono działki przy ul. Grodziskiej na cel kultu religijnego co, w przypadku uchwalenia MPZP, wyklucza możliwość budowy szkoły przy ul. Grodziskiej,
 • PKP i Innogy wyrazili chęć współpracy przy skablowaniu linii wysokiego napięcia nad działką przy ul. Grodziskiej; uzgodnienie warunków wymaga jednak dalszych prac,
 • budowa szkoły na Karlińskiego miała zostać poprzedzona konkursem architektonicznym – ale konkursu nie będzie,
 • odbiór szkoły przy ul. Karlińskiego jest planowany do końca 2019r., a według wieloletniej perspektywy finansowej już w 2019 ma iść do nowej szkoły przy ul. Karlińskiego pierwszy rocznik,
 • nie było i nie będzie badań oddziaływań środowiskowych na Karlińskiego/Grodziskiej, żeby wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia przed pyłem i hałasem.

Będziemy informować o akcjach, które chcemy prowadzić w tej sprawie. Tymczasem prosimy o podpisywanie petycji: https://www.petycjeonline.com/przeznaczenie_dzialek_miejskich_przy_ulicy_grodziskiej

Poniżej informacja o uzyskanej odpowiedzi i nasze podsumowanie (często subiektywne 😉

 1. Zapytaliśmy o treść podsumowania spotkania z mieszkańcami Odolan z dnia 9 listopada 2017 r.

Otrzymaliśmy linka do strony:

http://www.wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=8203

Polecamy zapoznanie się z dwoma załącznikami na dole strony – ciekawa lektura pokazująca, ile warte są słowa (nawet te zapisane).

Podsumowanie:

Zarówno notatka ze spotkania, jak i stanowisko PO z grudnia 2017r. potwierdzają, że działki przy ul. Grodziskiej powinny być przeznaczone na cele publiczne (szkołę podstawową).

 1. Poprosiliśmy o pisma:
  1. Innogy Polska SA – w odpowiedzi na wniosek o warunki przebudowy
  2. PKP SA – w odpowiedzi na prośbę o zgodę na skablowanie

Obie firmy wyraziły wolę współpracy przy skablowaniu linii wysokiego napięcia, przedstawiając swoje warunki.

Jeżeli dobrze rozumiemy i czytamy bardzo źle skopiowane mapki - PKP zmodyfikował nieco swoją koncepcję w odniesieniu do pierwotnego projektu… PKP chciałoby wykorzystać skablowanie linii WN do uwolnienia także części swojej działki (pas pomiędzy działkami na Grodziskiej, a blokami przy ul. Sztuk Pięknych) – powyższe oznaczałoby, że po pierwsze kable byłyby wkopane na dłuższym odcinku i dalej od uwalnianych działek miejskich (to z kolei powinno uspokoić  tych, którzy wierzą w promieniowanie spod ziemi).

Podsumowanie:

Zarówno Innogy, jak i PKP SA przedstawiły warunki skablowania niemniej konieczne są dalsze uzgodnienia pomiędzy inwestorem, Innogy i PKP.

 1. Poprosiliśmy o informację, kiedy zostanie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj/zbuduj na pierwszą szkołę podstawową na Odolanach.

Otrzymaliśmy informację, że 17 kwietnia 2018 r. (a zatem w dacie pisma skierowanego do nas) został ogłoszony przetarg na realizację koncepcji i projektu budowlanego szkoły przy ul. Karlińskiego.

Podsumowanie:

Niestety przetarg nie zostanie poprzedzony obiecanym konkursem na najlepszy projekt (patrz punkt 5 poniżej), co pozwoliłoby zarówno rodzicom przyszłych uczniów, jak i mieszkańcom pobliskich osiedli wybrać najbardziej dogodny wariant architektoniczny.

 1. Poprosiliśmy o dokument, który przesądził o wyborze lokalizacji dla pierwszej szkoły podstawowej na Odolanach.

Otrzymaliśmy kopię pisma z dnia 24 stycznia 2018 r., które Urząd Dzielnicy otrzymał z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, w którym czytamy, że 16 stycznia 2018 r. zespół koordynujący podjął decyzję o zmianie przeznaczenia terenów na Grodziskiej z funkcji oświaty na funkcje kultu religijnego, i usytuowaniu terenów pod oświatę przy ul. Karlińskiego (jak rozumiemy – tu funkcja kultu religijnego ma zostać wykreślona).

Podsumowanie:

Z powyższego wynika, że szkoła przy Karlińskiego będzie zamiast szkoły
przy ul. Grodziskiej.

 1. Poprosiliśmy o informację, czy będzie konkurs architektoniczny.

Otrzymaliśmy odesłanie do pisma z pkt 3, gdzie jest napisane: „…w opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego projekt szkoły podstawowej w nowej lokalizacji na Odolanach powinien być przygotowany w drodze konkursu architektonicznego”).

Podsumowanie:

Słowo pisane dla warszawskich urzędników jest warte tyle, co papier, na którym zostało napisane. Konkurs nie był i nie będzie przeprowadzony.

 1. Poprosiliśmy o jakiekolwiek analizy zawierające wnioski związane z budową szkoły podstawowej na Odolanach.

Otrzymaliśmy informacje, że Urząd Dzielnicy nie zlecił żadnych analiz. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową już w 2019 r. naukę w szkole na Odolanach ma rozpocząć pierwszy rocznik. W dokumentach przetargowych jest napisane „Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2019 r., jednak nie krócej niż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej”

Podsumowanie:

Kandydaci na nauczycieli mogą już szykować swoje CV J.

 1. Zapytaliśmy o działania związane z zabezpieczeniem budżetu na budowę drugiej szkoły na Odolanach.

Poinformowano nas, że takie działania zostaną podjęte, jak tylko lokalizacja pod drugą szkołę zostanie ustalona.

Podsumowanie:

Urząd Dzielnicy nie zna lokalizacji drugiej szkoły na Odolanach (a według wcześniejszych wypowiedzi p. Burmistrza „na zaraz” potrzeba 3 szkół!) oraz nie ma budżetu na budowę tej szkoły, także w wieloletniej perspektywie finansowej.

 1. Zapytaliśmy o zlecone już w listopadzie opinie prawne dot. możliwości sfinansowania przez jednostkę samorządową skablowania linii wysokiego napięcia.

Otrzymaliśmy informację, że opinia dotycząca sfinansowania kosztów skablowania z przyczyn technicznych nie mogła zostać ukończona do tej pory.

Podsumowanie:

Cóż… przeszkody techniczne jako force majeure polskich urzędów. A może sprawa jest oczywista i żadne opinie nie są potrzebne?

 1. Poprosiliśmy o dokument potwierdzający zabezpieczenie (przywrócenie) budżetu na skablowanie linii WN.

Poinformowali nas, że wobec braku pewności co stanie się z działkami przy
ul. Grodziskiej, przywracanie środków na skablowanie byłoby przedwczesne, tym bardziej, że obecnie priorytetem jest budowa szkoły przy ul. Karlińskiego.

Podsumowanie:

To oczywiście ma sens, w sytuacji, w której działki przy ul. Grodziskiej zaraz zmienią właściciela.

 1. Pod tym punktem było pytanie o kwestię rozpisania przetargu na skablowanie.

Odpowiedz, jak w pkt. 9 – działań w tym zakresie brak.

Podsumowanie:

Większej racjonalności i konsekwencji w działaniu Urzędu Dzielnicy dawno nie widzieliśmy.

 1. Poprosiliśmy o treść zastrzeżeń do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Odolan dla działek nr 23, 24, 25/1 i 30/2 (działek przy ul. Grodziskiej).

Otrzymaliśmy kopie pisma z 12.11.2015 r. – w których Urząd Dzielnicy wnioskuje o przeznaczenie działek przy ul. Grodziskiej na usługi oświaty publiczne i usługi publiczne.

Podsumowanie:

Jak zostaliśmy poinformowani przez przewodniczącą Rady Dzielnicy Wola – nowy plan dla Odolan ma zostać wyłożony jesienią 2018 r. Wtedy będzie można zweryfikować, czy uwagi zostaną uwzględnione.

 1. Poprosiliśmy o informacje dot. kwestii bezumownego korzystanie przez Innogy z nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej WA4M/00432445/3.

Wyjaśniono nam, że aktualnie prowadzona jest korespondencja pomiędzy jednostkami Miasta; z uwagi na brak reakcji Innogy sprawa najprawdopodobniej zostanie przekazana na drogę postępowania sądowego.

 1. Ostatnie pytanie dotyczyło kwestii pomiaru zanieczyszczenia powietrza i hałasu w planowanych lokalizacjach szkół podstawowych na Odolanach, tj. przy ul. Grodziskiej oraz ul. Karlińskiego.

Urząd Dzielnicy napisał, że takie analizy nie były i nie będą zlecane.

Podsumowanie:

Niewiedza jest zdecydowanie lepsza niż najgorsza prawda (pisemnie objawiona).

 

Sprawa działki przy ul. Grodziskiej wzbudziła olbrzymie zainteresowanie. Wpis na temat tej działki na naszym funpage przeczytały tysiące osób. Mamy wrażenie, że większość mieszkańców Odolan podziela nasz punkt widzenia.
Cała ta działka powinna zostać przeznaczona na cele publiczne (szkołę, publiczny ośrodek zdrowia, żłobek albo teren rekreacyjno-sportowy). Jeżeli także tak uważasz - podpisz petycję.

https://www.petycjeonline.com/przeznaczenie_dzialek_miejski…

Razem możemy więcej!

Poprzyjcie petycję i pokażmy władzom miejskim, że w tej sprawie jesteśmy na Odolanach razem. Razem przeciwko arbitralnym i złym decyzjom władz.

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan upubliczniło przeznaczenie nieruchomości miejskiej przy ul. Grodziskiej na cele kultu religijnego. Działki przy skrzyżowaniu
ul. Grodziskiej i Sowińskiego, przeznaczone uprzednio na budowę szkoły podstawowej, były jedynymi nieruchomościami miejskimi na Odolanach, w których ze względu na powierzchnię oraz usytuowanie w centralnej części Odolan, było możliwe utworzenie centrum usług publicznych. Dlatego uważamy, że losy tej nieruchomości są jedną z najważniejszych spraw dotyczących społeczności lokalnej.

Decyzję o zmianie przeznaczenia na cele kultu religijnego podjął zespół koordynacyjny, tj. Pani Prezydent m st. Warszawy, Wiceprezydenci, Skarbnik i Sekretarza Miasta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018r. Uzyskaliśmy pismo, w którym o nowym planowanym przeznaczeniu działki przy ul. Grodziskiej Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta poinformowało Urząd Dzielnicy.

Odpowiedź z BAiPP

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że Miasto st. Warszawa powinno gospodarować nieruchomościami miejskimi na Odolanach z najwyższą starannością. Z uwagi na prowadzoną w latach poprzednich politykę, działek miejskich nadających się na infrastrukturę publiczną (np. szkoły, parki, przedszkola, żłobki, publiczne ośrodki zdrowia) pozostało bardzo niewiele. Dlatego zwróciliśmy się w trybie ustawy o dostępie od informacji publicznej do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o wyjaśnienie sprawy i udzielenie odpowiedzi na szereg konkretnych pytań.

Szczególnie niepokojące jest dla nas, że tak ważną decyzję dla społeczności lokalnej podjęto bez konsultacji z mieszkańcami. Uważamy, że sprawa powinna zostać wyjaśniona, a działka przy ul. Grodziskiej powinna ponownie zostać przeznaczona na cele publiczne.  Dodatkowo Miasto powinno wyjaśnić, w jaki sposób, biorąc pod uwagę szczupłość zasobów gruntów, wyobraża sobie rozwój infrastruktury publicznej na Odolanach.

pismo Prezydent_Grodziska 28.03.2018

1

W Polsce, w tym również w Warszawie brakuje publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza dla tych najmłodszych.

Na Odolanach problem ten jest widoczny jak mało gdzie, zarówno jeśli chodzi o szkoły (stan – 0), przedszkola (stan – 1) czy żłobki (stan – 0).

Na chwilę obecną wielkim sukcesem jest przedszkole przy ul. Boguszewskiej, do którego obecnie uczęszcza 200 dzieci, z czego 25 w tym roku stanie przed wyborem szkoły podstawowej, której w rejonie Jana Kazimierza nadal nie ma. Jak wynika z danych dostępnych na stronie Urzędu Dzielnicy Wola (http://www.wola.waw.pl/page/28,Zlobki.html) na Woli jest obecnie 6 żłobków państwowych oferujących 513 miejsc. Na Woli zamieszkuje ponad 139 tys. osób (http://www.e-warszawa.com) co oznacza, że na jeden żłobek przypada ponad 23 tys. mieszkańców. Z tych ponad 23 tys. mieszkańców tylko około 85 osób (0,37%) będzie mieć przywilej posłania swojego dziecka do publicznego żłobka. Dostanie się do państwowego żłobka staje się niemal tak trudne, jak wygrana w totolotka.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan jest poprawa jakości życia na Odolanach. Powstawanie placówek oświatowo - wychowawczych, jest dla Nas jednym z głównych priorytetów. Będziemy starać się tak długo rozmawiać z decydentami, aż dostrzegą wagę problemu i efektywnie zajmą się problemem braku żłobków, przedszkoli i szkół na Odolanach.

Jak wynika z artykułu
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23013788,trzaskowski-obiecuje-darmowe-zlobki-i-pilnowanie-praw-kobiet.html, kandydat PO na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, obiecuje, że postara się, aby dostęp do żłóbków był dla każdego bezpłatny. Mamy nadzieję, że kilka z obiecywanych przez niego żłóbków powstanie na Odolanach.

Na ostatniej Sesji Rady Dzielnicy Wola, Pan Burmistrz Krzysztof Strzałkowski poinformował, że – w ramach aktualizacji budżetu na 2018 r. - planowane jest wybudowanie kolejnego przedszkola na działce przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Przyce. Pomysł jak najbardziej przypadł naszemu Stowarzyszeniu do gustu, niemniej jednak, z uwagi na brak publicznego żłobka, chcemy próbować rozmawiać z Burmistrzem, aby był to oddział żłobkowo-przedszkolny lub duży żłobek. Natomiast przedszkole przydałoby się w okolicach skrzyżowania ulic Jana Kazimierza i Ordona. Wcześniej chcielibyśmy jednak zasięgnąć opinii jak najliczniejszej grupy mieszkańców Odolan. Dlatego przygotowaliśmy ankietę dotyczącą zagospodarowania działki przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Przyce, zakładając jednak oświatowe przeznaczenie tej działki.

Czy uważasz, że na działce przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza i ul. Przyce powinno powstać: