Przeskocz do treści

Szkoły przy ul. Karlińskiego szybko nie będzie

Otrzymaliśmy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji dot. budowy szkoły na Odolanach. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że:

 • szkoła przy ul. Karlińskiego przyjmie pierwszych uczniów nie szybciej niż w 2022 r.,
 • do tego czasu nasze dzieci „z urzędu” będą przyjmowane do szkoły przy ul. Grabowskiej (jedynie nieliczna grupa dzieci z Odolan może „z urzędu” trafić do szkoły przy ul. Kasprzaka),
 • przez najbliższe 3 lata pierwszoklasiści z Odolan mają mieć zapewnione miejsce w szkole przy ul. Grabowskiej, która w tym roku przyjmie 100 pierwszoklasistów (4 klasy po 25 dzieci),
 • Urząd Dzielnicy Wola (UDW) nie wie, ile dzieci w wieku przedszkolnym mieszka na Odolanach i ile z nich oraz kiedy wejdzie w wiek szkolny (UDW do obliczeń bierze obszar Odolan, Czyste i część Młynowa, a dodatkowo bazuje na danych urodzeń dla tego obszaru z 2013 i 2014 r., które są nieaktualne z uwagi na napływ tysięcy nowych mieszkańców, w tym dzieci, na Odolany),
 • UDW liczy na to, że dzieci z Odolan zaludnią podstawówki zlokalizowane w tych częściach Woli, gdzie nie są budowane nowe bloki (Muranów/Mirów), zakładając, że sami rodzice będą wskazywać je w swoich preferencjach rekrutacyjnych,
 • wszystko wskazuje na to, że aktualizacji danych i sytuacji UDW będzie dokonywał na bieżąco - w trakcie rekrutacji, co oznacza podwójne zaskoczenie: dla urzędników i dla pierwszoklasistów. Dla tych ostatnich, informacja o pierwszej szkole może być do samego końca wielką niewiadomą (a to jedynie początek problemów związanych z tym tematem).

Poniżej kilka słów o tym, czego dowiedzieliśmy się, albo raczej czego nie dowiedzieliśmy się z uzyskanych od Pana Burmistrza odpowiedzi.

A prosiliśmy o:

 1. udostępnienie zaktualizowanego harmonogramu budowy szkoły przy ul. Karlińskiego w

Warszawie, ze wskazaniem i uwzględnieniem ewentualnych dalszych przyczyn będących źródłem opóźnienia oraz jego długości,

Odpowiedź:

- w IV kwartale 2019 ma się rozpocząć procedura przetargowa,

- realizacja inwestycji to lata 2020-2021 (jak rozumiem – zakończenie inwestycji to najpóźniej koniec 2021 r.)

- rozumiemy, że nie przewiduje się innych opóźnień.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za oszacowanie budżetu na wykonanie inwestycji budowy szkoły na Odolanach; kiedy sporządzony został kosztorys budowy szkoły przy ul. Karlińskiego oraz czy i kiedy podlegał on aktualizacji?

Odpowiedź:

- w II kwartale 2019 r. policzono ile dokładnie ma kosztować szkoła na Odolanach,

- o to, ile ostatecznie policzono dopytamy, bo oczywiście informacja owiana jest urzędową tajemnicą (a wprost niestety pytania o to nie zadaliśmy),

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle doświadczenia z innych warszawskich dzielnic (przykładem wstrzymana budowa szkoły podstawowej na Gocławiu), Urząd Dzielnicy Wola (UDW) planuje i kiedy podjąć działania w celu urealnienia budżetu na wybudowanie szkoły; kiedy mają zapaść decyzje w tym zakresie?

Odpowiedź prosta:

- skoro dopiero parę miesięcy temu UDW policzył koszty, to w ocenie UDW aktualizacja nie jest wymagana.

O wartość budżetu szkoły dopytamy bo obawiamy się, że będzie niewystarczający.

Należy dodać, że:

- budowa drugiej już szkoły publicznej na Wilanowie z budżetem 59,1 mln zł przebiega zgodnie z planem; dzieci rozpoczną naukę we wrześniu 2020 r.

- w przypadku szkoły na Gocławiu zarezerwowany budżet przez Urząd Dzielnicy wynosił 43 mln – budowę rozpoczęto po dołożeniu przez Radę Miasta dodatkowych 18 mln zł, a łączny budżet wynosił 61,6 mln zł.

W wieloletniej perspektywie finansowej dla dzielnicy Wola oraz w poprzednich budżetach dzielnicy Wola budżet budowy szkoły szacowno na ok. 30 mln zł,

 1. przekazanie informacji o sytuacji demograficznej na Odolanach (ze wskazaniem, ile dzieci oraz z jakich roczników wejdzie w 2020/2021 i 2022 r. w wiek szkolny); jeśli Dzielnica nie dysponuje takim zestawieniem - przekazanie informacji o szacowanych danych w ww. zakresie,

Odpowiedź bardzo ciekawa:

- jak wynika z przesłanych wyjaśnień, Odolany podlegają pod 2 okręgi szkolne – szkołę nr 387 przy ul. Kasprzaka (okolice ul. Armatniej na Odolanach) i szkołę nr 132 przy ul. Grabowskiej (pozostała część Odolan) – dla lepszego zrozumienia załączam zdjęcie:

- jeśli chodzi o liczbę pierwszoklasistów, to szacunki dotyczące spodziewanej ilości kandydatów do szkół, to te na najbliższe 2 lata zrobione zostały w oparciu o liczbę urodzeń zarejestrowanych dla terenów obwodowych szkoły nr 132 i 387, tj. dla zarejestrowanych urodzeń dla Odolanach, Czyste i części Młynowa (a więc na podstawie danych z 2013 i 2014 r. dla tego obszaru Woli). Na tej podstawie oszacowano, że pierwszoklasistów z tych części Woli za rok (rocznik 2013) będzie 258, a za 2 lata 321 (rocznik 2014). Szczegółowych danych, jeśli chodzi o liczbę dzieci z samych Odolan - brak, ale rozumiemy, że – w ocenie organu – nie przekroczą one ww. założeń,

- ta statystyka (jak większość statystyk) opiera się na kilku ogólnych założeniach – w tym przypadku założono, że:

a/ zaludnienie Odolan nie zmieniło się znacznie od 2013 r. (a ponoć jeszcze kilka lat temu na Odolanach był sam przemysł)

b/ na Odolany w 2013 i 2014 r. przeprowadzali się tylko rodzice przy nadziei.

Powyższe założenia są obarczone sporym błędem – to jak dużym, okaże się już niebawem.

 1. przekazanie informacji o zakładanej na wrzesień tego roku ilości dzieci, które rozpoczną edukację w szkole podstawowej przy ul. Grabowskiej, ogólnej liczbie wszystkich uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz szacowanej liczbie gwarantowanych miejsc na przyjęcie dzieci w kolejnych latach szkolnych (2020-2022) przez szkołę przy ul. Grabowskiej,

Odpowiedź:

- tu, mimo posiadanych statystyk, dane i założenia sięgają rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego. I tak,  w 2019 r. 1/ do pierwszych klas przyjętych ma zostać 100 uczniów (4 odziały po 25 dzieci)  2/ oddział przedszkolny przyjmie 50 przedszkolaków, 3/ ogólna liczba uczniów wyniesie 630; jak sytuacja ma wyglądać w kolejnych dwóch latach – organ milczy,

- uspokajający może być dla niektórych komunikat, że kalkulacja ile dzieci dana szkoła zrekrutuje oparta jest na z góry założonym i przemyślanym planie, pozwalającym zabezpieczyć liczbę miejsc dla wszystkich dzieci obwodowych oraz że to od liczby wniosków (a nie miejsca) zależy ile ostatecznie oddziałów zostanie utworzonych.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie / decyzji w tym zakresie, czy i jakie szkoły podstawowe spoza naszego obwodu szkolnego (administracyjnie prawie całe Odolany podlegają pod szkołę przy ul. Grabowskiej) będę przyjmować dzieci z Odolan na zasadach równorzędnych dla dzieci z ich okręgów (bez postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową), ze wskazaniem ilości i wielkości klas nauczania początkowego oraz ilości miejsc w klasach „0”?

Odpowiedź:

- z wyjaśnień Pana Burmistrza wynika, że generalnie rodzice mogą wybrać szkołę dla swojego dziecka, niemniej pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym. Zatem, można wybrać dla dziecka dowolną szkołę w Warszawie, ale jak się mieszka na Odolanach, a wybrało się inną szkołę niż tę przy ul. Grabowskiej, to jest się na drugiej w kolejności liście dzieci do przyjęcia (w procesie  rekrutacyjnym biorą udział wszystkie dzieci jednak dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym mają zagwarantowane miejsce w szkole co powoduje, że pozostałe dzieci mogą nie dostać się do wybranej szkoły),

- Pan Burmistrz powołał się na art. 130 prawa oświatowego, który stanowi o procedurze rekrutacyjnej, w której biorą udział wszyscy kandydaci; ale w swoich wyjaśnieniach zapomniał wskazać na ust. 5 tego przepisu, który stanowi, że „Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu” [a więc bez postępowania rekrutacyjnego] – wiemy, że szkoła przy Grabowskiej, z uwagi na brak miejsc, wszystkich pierwszoklasistów z Odolan nie przyjmie; wiemy dalej, że nie wiadomo co w takiej sytuacji UDW zamierza zrobić (poza liczeniem na to, że rodzicom z Odolan będzie na rękę i po drodze „odprowadzać” dzieci do ukończenia 3 klasy podstawówki, jakieś 2-5 km od miejsca zamieszkania),

 1. jeśli zrównanie procedury (przyjęcia do pobliskiej szkoły podstawowej), o którym mowa w punkcie wyżej, nie jest możliwe bez zmiany uchwały Rady Miasta w tym zakresie, przekazanie odpowiedzi na pytanie, jakie działania zostały podjęte / zostaną podjęte przez UDW w celu zmiany uchwały nr III/52/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku z późn. zm. i rozszerzenia obwodów okolicznych szkół podstawowych na część Odolan, tak aby kandydaci z Odolan do szkół nie musieli brać udziału w rekrutacji?

Odpowiedź:

- na Woli funkcjonuje 19 szkół podstawowych i nie planują żadnych zmian, żeby wyrównać szanse rekrutacyjne dla dzieci z Odolan, w tym nie planują rozszerzenia obwodu szkoły przy ul. Kasprzaka, która to szkoła jest już dla ułamka dzieci z Odolan szkołą obwodową.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, czy UDW podjął rozmowy z przedstawicielami dzielnic Włochy / Bemowo / Ochota w zakresie zabezpieczenia miejsc dla uczniów z Odolan; jeśli tak, przekazanie na jakim są etapie i co na chwilę obecną z nich wynika?
 2. wskazanie, kto z UDW odpowiada na infrastrukturę szkolną na Odolanach oraz jakie działania podjął dotychczas w celu zagwarantowania równego dostępu do okolicznych placówek szkolnych dzieciom z Odolan?

Odpowiedź do obu pytań:

- „wszystkie dzieci mieszkające na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy mają zagwarantowane miejsca w wolskich szkołach podstawowych” - pech Odolan polega m.in. na tym, że są na skraju Woli i aby dotrzeć do tych, czekających na nasze dzieci, podstawówek na Mirowie, czy Muranowie (gdzie nie budują się nowe osiedla), trzeba będzie w okolicach godz. 8 i 16 przebijać się do/z samego centrum,

- rozumiemy, że ktoś to gruntownie przemyślał i jak w 2021 ruszy z Odolan to m.in. pół tysiąca dzieci wraz z rodzicami, to nikt nie będzie nieprzyjemnie zaskoczony, w szczególności dzieci.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, kiedy i jakie działania zostały podjęte w celu zabezpieczenia działki na potrzeby budowy drugiej niezbędnej szkoły na Odolanach?
 2. przekazanie odpowiedzi na pytanie, czy ostatnia duża działka miejska na Odolanach przy ul. Grodziskiej została ponownie przeznaczona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na cele publiczne (w tym działalność oświatową) oraz na jaki dzień planowane jest wyłożenie nowego MPZP dla Odolan?

Odpowiedź do obu pytań:

- mimo, że wyjaśnienia są objętościowo najszersze, niestety brak w nich wskazania konkretnych działań (poza 2 pismami, w których UDW informuje Miasto o dynamicznym rozwoju Odolan i potrzebie posiadania terenów przy ul. Grodziskiej w celu możliwości realizowania funkcji oświatowych). Przykre to, bo wiemy, że Prezydent Warszawy (jak pokazała na początku 2018 r. Pani Hanna Gronkiewicz-Walz), może jedną decyzją, podjętą w wąskim gronie, zagwarantować odpowiednie przeznaczenie terenu.

- wnioskujemy, że w planowanym MPZP część działek nadal jest przeznaczona na cele kultu religijnego,

- bez komentarza pozastawiamy kwestię 20letniego procesu uchwalania MPZP dla Odolan.

 1. przekazanie odpowiedzi na pytanie, czy i jakie działania podjął UDW (w szczególności w okresie od początku 2019 r.) w celu znalezienia nowej działki na terenie Woli / innych dzielnic – na potrzeby zwolnienia spod powojennych rekompensat działek przy ul. Grodziskiej na Odolanach?

Odpowiedź:

- wnioskujemy, że żadne formalne działania nie zostały podjęte – w odpowiedzi  poruszone są zupełnie inne kwestie (nie objęte pytaniem).

Na koniec zawnioskowaliśmy o jednoznaczne potwierdzenie, czy i od którego roku szkolnego szkoła przy ul. Karlińskiego przyjmie pierwszych uczniów.

Do tego fragmentu wniosku nie otrzymaliśmy już żadnego komentarza.

Podsumowując, pozostaje wierzyć, że plany i działania Władz Dzielnicy i Miasta są oparte na rzetelnych statystykach i prawidłowych kalkulacjach oraz że brak szkoły podstawowej na Odolanach w perspektywie kolejnych min. 3 lat w żaden sposób nie będzie negatywnie wpływał na mieszkańców tej, pozostawionej samej sobie, części Woli.

My tymczasem, mając niedosyt informacji, szykujemy pytania doprecyzowujące. Jeśli macie Państwo pytania, które za naszym pośrednictwem, do tematu szkoły na Odolanach chcieliby zadać, proszę pisać na adres stowarzyszenie@odolany.org.

Treść pisma poniżej:

ODPOWIEDŹ ODOLANY SZKOŁA

1 myśl na “Szkoły przy ul. Karlińskiego szybko nie będzie

 1. Dorota

  Szkoły nie ma sensu budować, bo nie będzie kto miał w niej uczyć.
  Lepiej wybudować kościół i wiele salek katechetycznych - to dopiero będzie edukacja godna suwerena, łącznie z edukacją seksualną.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.