Przeskocz do treści

2

Historia działek przy ul. Grodziskiej i ich przekazanie Archidiecezji Warszawskiej sięgają prezydentury pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. To decyzją tego prezydenta Warszawy, działki o powierzchni 13,6 tys. m2 (jedyny tak duży miejski teren na Odolanach), na których miała pierwotnie powstać pierwsza szkoła, zostały – bez żadnych konsultacji z mieszkańcami – przekazane władzom kościelnym w ramach powojennych rozliczeń finansowych.

Pewnie mało kto wie, z czego w 2020 r. rozlicza się jeszcze z Archidiecezją miasto Warszawa i za co ekwiwalentem są kolejne działki miejskie. Mamy wrażenie, że kalkulacja ekonomiczna (wielkości, lokalizacji, czy wartości działek) dawno już straciła na aktualności, ale widać trzymamy się w Warszawie zasady: „bogatego o pieniądze nie należy pytać”. Ważne jest, że Archidiecezja widzi potrzebę budowy świątyni na nowym osiedlu z 30-40 tys. dusz. I nie byłoby większego problemu, gdyby nie fakt, że na Odolanach Miasto nie ma innych dużych działek, na których taka szkoła (jedna z 3 niezbędnych) mogłaby powstać.

Pierwotnie, kościół miał powstać na działce przy ul. Karlińskiego - w otoczeniu bloków i ruchliwej ulicy Wolskiej. Obecnie trwa tam budowa pierwszej szkoły.

Jak tylko okazało się, że za hasłem szybkiej budowy szkoły na Karlińskiego stało hasło szybkiej budowy kościoła na działkach na Grodziskiej (są zakłady, że to jednak Kościół otworzy się szybciej), przekazaliśmy do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz pierwszą petycję z dnia 8 kwietnia 2018 r. z podpisami mieszkańców, którzy na działkach przy ul. Grodziskiej widzieli oczami wyobraźni: drugą niezbędną szkołę / przychodnię / dom kultury / park / basen - to wszystko, czego na Odolanach nie ma i na co (poza Grodziską) nie ma miejsca, bo na wszystkie możliwe działki – bez uchwalonego od 20 lat mpzp – Miasto zdążyło wcześniej wydać WZ deweloperom.

https://www.petycjeonline.com/przeznaczenie_dzialek_miejskich_przy_ulicy_grodziskiej

odpowiedź na petycję 1 dot. Grodziskiej

Szczegóły tej sprawy opisane są we wcześniejszych wpisach, również szczegóły polegające na:

  • podjęciu przez Radę Miasta 14 czerwca 2018r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: J. Sowińskiego i Grodziskiej,
  • wydaniu 29 października 2019 r. dla Archidiecezji – decyzji o warunkach zabudowy dla działek przy ul. Grodziskiej, dla budynku kościelnego, domu dla księży oraz budynków gospodarczych (dla przypomnienia dla m.in. tych samych działek 19 września 2016r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy szkoły podstawowej).

To te działania Miasta – w szczególności dość zaskakująca decyzja (zaskakująca, bo urzędnicy Dzielnicy Wola razem z Prezydent Renatą Kaznowską, czynią zapewnienia, że zgody na kościół na tych działkach nie ma) – były podstawą do ponownej mobilizacji setek mieszkańców Odolan i przesłania 23 grudnia 2019 r. – już do Prezydenta Trzaskowskiego – kolejnej petycji w sprawie przeznaczenia działek przy ul. Grodziskiej na cele użyteczności publicznej.

https://www.petycjeonline.com/petycja_przeciwko_oddawaniu_przez_miasto_za_darmo_dziaek_miejskich_przy_ulicy_grodziskiej_na_odolanach

Pan Trzaskowski słusznie zauważył, że podobna petycja już kiedyś do Laski prezydenckiej wpłynęła. Pominąwszy szczegół, jakim była podjęta uchwała o 99% bonifikacie i wydana w międzyczasie decyzja o warunkach zabudowy, Pan Trzaskowski odpisał nam, że od naszej pierwszej petycji w sprawie działek przy ul. Grodziskiej NIE SIĘ NIE ZMIENIŁO. Nie widzi więc potrzeby, żeby odpowiadać na petycję podpisaną przez przeszło tysiąc mieszkańców Warszawy, dając jednoznacznie sygnał, że sporne działki zostaną zadysponowane zgodnie z decyzją jego poprzedniczki.

odpowiedź na petycje 2 Grodziska

Dla przypomnienia, w odpowiedzi na interpelację Radnych Pani Agaty Diduszo-Zyglewskiej i Pana Tomasza Sybilskiego (nr 1544), pani Prezydent Renata Kaznowska napisała, że po wydzieleniu z terenu działek przy ul. Grodziskiej, objętego decyzją z 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szkoły publicznej, działki 5.066 m2 pod budowę kościoła, z uwagi na projektowaną służebność przejścia i przejazdu - pozostały teren objęty ww. decyzją będzie ZA MAŁY DLA REALIZACJI SZKOŁY.

odpowiedz na interpelacje dot. Grodziskiej 16_01_2020_Sybilski_DiduszkoZyglewska

Pismo od Pana Trzaskowskiego otrzymaliśmy pod koniec stycznia br. – a więc przed wybuchem pandemii w Polsce. Stąd trudno nam uwierzyć, że przesłana odpowiedź jest wynikiem zwykłego pośpiechu i niefrasobliwości.

Dlatego, mając na uwadze potrzebę weryfikacji podejścia Pana Trzaskowskiego do polityki wspierania lokalnych społeczności w perspektywie mocno skurczonego budżetu, przesłaliśmy pismo z prośbą o ponowne pochylenie się nad tematem działek przy ul. Grodziskiej i udzielenie mieszkańcom wiążącej odpowiedzi na petycje, tj. czy działki pozostaną miejskie, czy decyzją jego / jego następcy – trafią do majątku kościelnego.

2020-05-25 pismo do Prezydenta R.Trzaskowskiego

Wycofaniem się z błędnej decyzji Miasta powinno być jasne oświadczenie Pana Prezydenta w tym temacie oraz niezwłoczne zainicjowanie procesu zmierzającego do zmiany uchwały Rady Miasta z 14 czerwca 2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

O otrzymanej odpowiedzi będziemy Was informować.

Historia skweru, który miał powstać pomiędzy budynkami przy ul. Jana Kazimierza 23 i 29 jest typowa dla Odolan.
W projekcie MPZP przygotowanym przez miejskich urzędników i wyłożonym pod koniec 2015r., przy ul. Jana Kazimierza - na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Ordona - nie przewidziano żadnego terenu zielonego. Na skutek uwag do planu, zgłoszonych na poczatku 2016r., w kolejnym projekcie planu, który mieliśmy możliwość obejrzeć w Wydziale Architektury, został wprowadzony jeden niewielki skwerek pomiędzy budynkami JK 23 i JK 29 oznaczony jako teren A.13.ZP.

Trzynastka w oznaczeniu obszaru okazała się pechowa.
Jak się jednak szybko okazało, w odniesieniu do znacznej części terenu przeznaczonego pod skwer Miasto wydało już pozwolenia na budowę, co uniemożliwia przeznaczenie terenu na zieleń nawet pomimo uchwalenia MPZP. Pozostały teren został w dniu 6 kwietnia 2017r. objęty decyzją UDW o warunkach zabudowy. Tajemnicą urzędników Urzędu Dzielnicy Wola jest dlaczego, pomimo trwających prac dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgłoszonych licznych uwag dotyczących tego terenu, sprzecznych z procedowanym wnioskiem o udzielenie warunków zabudowy, nie zawiesili postępowania o wydanie warunków zabudowy (do czego mieli prawo zgodnie z art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Uzyskaliśmy informację, że pozostały teren jest już objęty wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Wystąpiliśmy do Burmistrza o podjęcie działań w celu  zabezpieczenia przeznaczenia terenu pod zieleń na centralnej i wschodniej części ulicy Jana Kazimierza. Załączamy odpowiedź podpisaną przez Wiceburmistrza Adama Hacia. Wynika z niej min., że:

  • władze Dzielnicy Wola dostrzegają konieczność realizacji terenów zielonych i rekreacyjnych zarówno już w istniejącej, jak i projektowanej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
  • decyzja o warunkach zabudowy z 6 kwietnia 2017r. przewiduje wymóg zachowania 25% powierzchni biologicznie czynnej,
  • "biorąc pod uwagę postindustrialny charakter ówczesnego krajobrazu na tym obszarze - tj. postindustrialny, zróżnicowany funkcjonalnie i przestrzennie, mając na uwadze intensywność zabudowy o wysokim stopniu antropogenizacji środowiska przyrodniczego, fakt występowania terenów nieurządzonych, zdegradowanych, porośniętych spontaniczną roślinnością, powstałą na skutek procesów sukcesji, nowe zainwestowanie z dominującą funkcją mieszkaniową nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe, kulturowe i przyrodnicze środowiska",
  • decyzja środowiskowa dla tego przedsięwzięcia została wydana przez wysokiej klasy specjalistów.

Tłumacząc nowomowę urzędniczą na język polski, rozumiemy, że mamy nie drążyć tematu decyzji wydawanych przez wysokiej klasy "specjalistów" i urzędników UDW w zakresie inwestycji deweloperskich. Takie stanowisko UDW nie jest dla nas zaskoczeniem. Większym zaskoczeniem jest wynikające z pisma przekonanie Burmistrza Hacia, że zapewniając 25% powierzchni biologicznie czynnej (w formie uschniętej trawy na dachach budynków lub mchu na ścianach hal garażowych), wywiązuje się obowiązku zapewnienia terenów rekreacyjnych i zielonych na osiedlach mieszkaniowych. Gratulujemy prawniczego "kunsztu", niemniej oczekujemy na skwer. Po wyłożeniu projektu MPZP dotyczącego tej części Odolan będziemy wnioskować o teren zielony w tej części Odolan.

Skwer JK 23 str. 1

Skwer JK 23 str. 2

Skwer JK 23 str. 3

Przy ul. Radzanowskiej znajdują się działki stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające  w dyspozycji Miasta, o łącznym obszarze ok. 10.900 m2. Poniżej mapka z zaznaczonym terenem publicznym:

Zaniepokojeni dewastacją i stertami śmieci  zalegającymi na tych działkach na spotkaniach z Burmistrzem Robertem Rafałowskim zwracaliśmy uwagę na konieczność uporządkowania tego terenu. W ostatnich dniach znaczna część działki została uprzątnięta. Poniżej zdjęcie działek po uporządkowaniu znacznej części.

Zastanawiamy się teraz jak można wykorzystać ten teren - zlokalizowany w większości pod liniami wysokiego napięcia - na cele publiczne.

Kilkadziesiąt osób przystąpiło już do Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan

Zapraszamy kolejne! Jeśli chcesz mieć wpływ na to jak zmieniają się Odolany - napisz do nas i wejdź do naszej paczki. Zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan prosimy o maila na adres stowarzyszenie@odolany.org Tematów, którymi się zajmujemy jest sporo. Jeśli jest problem w naszej okolicy, którym chcesz się zająć lub wspomóc nas w trwających działaniach - zapraszamy do nas, w grupie siła!

Nasze cele statutowe opisane są na stronie https://odolany.org/o-nas/

Jesteśmy organizacją apolityczną. Żaden z naszych członków nie jest zaangażowany w działalność samorządową.

Deklaracja członkowska - możesz wydrukować, uzupełnić i przynieść na spotkanie.