Przeskocz do treści

Kamil Kociszewski (Radny Dzielnicy Wola) złożył zapytanie i interpelację dotyczące trzech spraw związanych z gruntami PKP na Odolanach, a dotyczących:

1/ poboru rocznych opłat za użytkowanie wieczyste od gruntów PKP, które przestały być użytkowane na cele infrastruktury kolejowej,

2/ poboru podatku od nieruchomoścu od gruntów PKP, które przestały być użytkowane na cele infrastruktury kolejowej,

3/ odzyskania przez Miasto st. Warszawa ok. 28 ha guntów, które powinny stanowić własność Miasta, a które zostały przjęte przez PKP.

Poniżej treść intrepelacji i zapytania:

Zapytanie dot. opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości

Interpelacja dot odzyskania gruntów od PKP

Pisma są także dostępne na stronach miejskich.

Powyższe tematy zostały jesienią ubiegłego roku wykryte i podjęte przez nasze Stowarzyszenie. W grudniu 2018r. pisemnie wystąpiliśmy do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Wystąpienie, które skierowaliśmy do Pana Prezydenta było szczegółowo udokumentowane. Załączyliśmy kilkanaście decyzji, zestawień itp. Poza ogólnymi deklaracjami, jakie złożyli urzędnicy Biura Mienia na spotkaniu w grudniu 2018r., nie uzyskaliśmy żadnych konkretnych informacji o podjętych działaniach. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony pod koniec kwietnia w tej sprawie do Biura Mienia, został skwitowany pismem, w którym - niezgodnie z obowiązującymi przepisami - Biuro Mienia nakazało zwrócić się wnioskodawcy do podległej Biuru Mienia innej komórki Urzędu Miasta.

Sprawa jest bulwersująca, gdyż okazuje się, że betoniarnie i przeładownie kruszyw działające na Odolanach nie uiszczają danin publicznych, które płacą wszystkie inne podmioty. Gdyby betoniarnie i przeładownie kruszyw miały uiszczać idące w miliony złotych rocznie opłaty, część z nich zapewne wycofałoby się z Odolan. W tej sprawie panuje jednak zatrważająca pobłażliwość władz Miasta.

Ponadto tereny PKP mogłyby zostać przeznaczone na park, szkołę, czy inne cele publiczne. Obecnie te tereny ulegają degradacji.

Serdecznie dziękujemy Kamilowi Kociszewskiemu za podjęcie tych bardzo trudnych i zaniedbanych przez miejskie władze tematów. Życzymy konsekwencji, uporu i ... uśmiechu przy wysłuchiwaniu wyjaśnień urzędników dlaczego nic nie zrobili.

Na Zebraniu Członków w dniu 20 marca 2019r. zatwierdziliśmy sprawozdania Stowarzyszenia za 2018r., w tym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2018r., które publikujemy poniżej. Sami byliśmy zaskoczeni ilością spraw, które poruszyliśmy. Miłej lektury !

Sprawozdanie stowarzyszenia 2018

 

1

Kilka miesięcy temu zorganizowaliśmy ankietę dotyczącą przebudowy ulicy Jana Kazimierza. Liczyliśmy wówczas na szybkie rozpoczęcie przez Zarząd Dróg Miejskich zapowiadanych konsultacji społecznych.
Niestety ZDM niespieszenie zabiera się do sprawy. Dziś, w oparciu o wyniki ankiety, publikujemy grafikę, jak mogłaby wyglądać ulica Jana Kazimierza po  przebudowie.

Poniższe grafiki to wyłącznie początek dyskusji, w której powinni przede wszystkim wypowiedzieć się  inżynierowie ruchu, architekci, drogowcy. Prosimy traktować zamieszczone grafiki, jako próbę zobrazowania pomysłu części mieszkańców na ulicę.

W różnych fragmentach ulica będzie wyglądać odmiennie, gdyż należy wykorzystać już istniejące elementy. W szczególności nie wyobrażamy sobie żeby w trakcie przebudowy zostało wycięte jakiekolwiek drzewo. Prosimy też spojrzeć do komentarzy zamieszczonych pod pierwszą grafiką.

Skrzyżowania powinny być wyniesione z rondami (tam gdzie jest na to miejsce). Wyniesione do poziomu chodników powinny być także przejścia dla pieszych. Idealnie byłoby gdyby jezdnie prowadzone były drogą esową, np. w miejscach gdzie nie byłoby pasa zieleni między jezdniami.

Pas parkowania równoległego zastąpiłby wszelkie zatoczki i parkingi. Pas zieleni pomiędzy jezdniami pełniłby funkcję dodatkowego filtra zanieczyszczeń, spowolniłby ruch, a wizualnie dodałby ulicy bardziej kameralny charkter.

Całe Odolany powinny być objęte zakazem ruchu pojazdów ciężarowych.

Pod tym linkiem zamieściliśmy wyniki ankiety: http://odolany.org/przebudowa-ulicy-jana-kazimierza-wyniki-ankiety/

Nieco inne wersje, które dyskutowaliśmy poniżej.

Wersja z innym umiejscowieniem drogi dla rowerów:

Wersja maksymalistyczna 🙂

Przy ul. Radzanowskiej znajdują się działki stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające  w dyspozycji Miasta, o łącznym obszarze ok. 10.900 m2. Poniżej mapka z zaznaczonym terenem publicznym:

Zaniepokojeni dewastacją i stertami śmieci  zalegającymi na tych działkach na spotkaniach z Burmistrzem Robertem Rafałowskim zwracaliśmy uwagę na konieczność uporządkowania tego terenu. W ostatnich dniach znaczna część działki została uprzątnięta. Poniżej zdjęcie działek po uporządkowaniu znacznej części.

Zastanawiamy się teraz jak można wykorzystać ten teren - zlokalizowany w większości pod liniami wysokiego napięcia - na cele publiczne.

1

Otrzymaliśmy odpowiedź ZDM na nasze pismo dotyczące oznakowania strefy Tempo 30 na Odolanach. W naszej ocenie, sposób informowania o strefie Tempo 30 jest niewystarczający. Dlatego prosiliśmy o dodatkowe oznakowanie na ulicach  Studziennej, Hubalczyków, Sowińskiego, Ordona i Gniewkowskiej.
Ponadto występowaliśmy o  likwidację skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, objęcie ul. Gniewkowskiej strefą Tempo 30  oraz wprowadzenie dodatkowych elementów spowalniających ruch na ul. Gniewkowskiej. Więcej o naszym wystąpieniu w poniższym linku:

Strefa Tempo 30 do korekty

Jednak w ocenie ZDM oznakowanie o strefie Tempo 30 jest czytelne i widoczne. Ponadto ZDM nie widzi potrzeby pracy nad spowolnieniem ruchu na ul. Gniewkowskiej, zmian oznakowania na ulicach  Studziennej, Hubalczyków, Sowińskiego Ordona i Gniewkowskiej oraz likwidacji skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu ponieważ ... (uwaga) ... prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące m.in. spowolnienia ruchu na ul. Jana Kazimierza (w ramach jej przebudowy, która nastąpi za lat kilka).

Pismo ZDM poniżej.

Pismo ZDM dot. Tempo 30

W styczniu z inicjatywy naszego Stowarzyszenia doszło dwukrotnie do spotkania z Wiceburmistrzem Robertem Rafałowskim odpowiedzialnym w Urzędzie Dzielnicy Wola min. za infrastrukturę i ochronę środowiska.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Urzędzie Dzielnicy z udziałem około dwudziestu osób. Połowę uczestników stanowili urzędnicy, a drugą połowę  członkowie naszego Stowarzyszenia. W spotkaniu wzięła także udział pani Radna Renata Niewitecka.
Drugie spotkanie miało miejsce na Odolanach, w trakcie którego pokazaliśmy Burmistrzowi Rafałowskiemu Odolany, przedstawiając ponownie najważniejsze problemy.

Burmistrz Rafałowski jest nową osobą w Urzędzie Dzielnicy. Bardzo się cieszymy, że odpowiedział pozytywnie na nasze zaproszenia. Z całą pewnością spotkania doprowadziły do lepszego rozumienia problemów Odolan. Mamy przekonanie, że Urząd Dzielnicy będzie zmierzał do wprowadzenia na Odolanach ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych. Przypominamy, że wniosek o wprowadzenie strefy C10 złożył w sierpniu ubiegłego roku Burmistrz Krzysztof Strzałkowski, a sprawa jest w toku.

Znaczna część rozmów poświęcona była nowym inwestycjom, takim jak szkoły, drogi itp. W tym zakresie uzyskaliśmy obietnicę konsekwentnej realizacji.  Przyszłość zweryfikuje jednak wszystko o czym rozmawialiśmy.

Omówiliśmy kilkanaście spraw, których zestawienie zawarte jest w tabeli dostępnej w poniższym linku.

Podsumowanie spotkań styczeń 2019

1

Po spotkaniach z pracownikami Ratusza dotyczącymi nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Warszawy zgłosiliśmy trzy wnioski:

1/ Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów położonych na zachód od NS z produkcyjnego (lub produkcyjno-usługowego) na usługowy oraz teren planowanej zajezdni tramwajowej.  Działalność usługowa o charakterze nieuciążliwym dla okolicznych mieszkańców byłaby logicznym uzupełnieniem sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej i tworzyłaby logiczną całość z punktu widzenia reguł zrównoważonego rozwoju i zasad planowania przestrzennego.

2/ Wniosek o utworzenie na miejskich działkach przy ul. Grodziskiej i ul. Sowińskiego Centrum Usług Publicznych i przeznaczenie tego terenu na plac oraz inne obiekty użyteczności publicznej (w tym oświatowe). To jedyne takie miejsce na Odolanach, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki miejskie o łącznym obszarze blisko 2 ha. Ten teren znajdujący się w centralnej części Odolan powinien stać się publicznym sercem Odolan.

3/ Wniosek o utworzenie Centralnego Parku Odolan („CPO”). Park byłby zlokalizowany w centralnej części Odolan miałby powierzchni ok. 10 ha i byłby połączony z zielonymi deptakami. Do deptaku każdy z mieszkańców Odolan miałby ok. 150 metrów. Deptaki zostały już zaplanowane w projekcie MPZP.

Więcej w treści wniosków poniżej:

1

Większość mieszkańców Odolan uiszcza opłatę za użytkowanie wieczyste.
W przypadku mieszkaniowego przeznaczenia gruntów roczna stawka opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1% ceny gruntu. W przypadku gruntów oddanych na cele przemysłowe stawka - wynosi 3% ceny gruntu. Wydawałoby się zatem, że od gruntów, na których znajduje się np. węzeł betoniarski, czy prowadzony jest handel kruszywami, pobierana jest przez Miasto lub Skarb Państwa sowita opłata za użytkowanie wieczyste (przeznaczana następnie na cele publiczne).
Coś co jest oczywiste wszędzie indziej, na Odolanach już takie oczywiste nie jest.

Grunty, na których na Odolanach dynamicznie rozwija się przemysł betoniarski, zostały oddane w użytkowanie wieczyste PKP S.A. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym: "Grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego". Należy dodać, że ustawa w załączniku nr 1 dokładnie określa, co należy rozumieć pod pojęciem infrastruktury kolejowej.

Załącznik nr 1 do Ustawy o transporcie kolejowym

Większość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym PKP na Odolanach korzysta z tego zwolnienia. Z ok. 190 hektarów gruntów PKP na Odolanach, o które zapytaliśmy Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, PKP uiszcza opłaty za użytkowanie wieczyste tylko od ok. 5,5 ha. Według informacji z Zarządu Mienia od znacznej części terenów, na których znajdują się betoniarnie lub przeładownie kruszyw, PKP S.A. nie uiszcza opłat za użytkowanie wieczyste. Poniżej odpowiedzi, które otrzymaliśmy do Zarządu Mienia.

Udost. inf. publ.1
Udost.inf. publ. 2

Dodajmy jeszcze, że patrząc na zdjęcie satelitarne, prawdopodobnie tylko ok. 100 ha gruntów na Odolanach zajętych jest pod infrastrukturę kolejową (grafika i wyliczenie ma charakter orientacyjny).

Zatem, wszystko wskazuje na to, że zwolnione z opłat za użytkowanie wieczyste, dedykowanego dla terenów zajętych pod infrastrukturę kolejową, są także  tereny, na których takiej infrastruktury, patrząc na zdjęcie satelitarne, trudno się doszukać. Jaki jest obszar takiego terenu? Ustalenie bez udziału geodetów nie jest możliwe, nie mniej można podjąć próbę określenia tej wielkości dla zobrazowania skali problemu przyjmując założenia. Zakładając, że rzeczywiście infrastruktura kolejowa zajmuje ok. 100 hektarów - to byłoby to ok. 84,5 hektara. Jest to  bardzo wstępny szacunek, który został dokonany na podstawie dostępnych dla nas informacji. Wielkość tego terenu powinna zostać ustalona na podstawie miejskiego audytu.

Niemniej jeżeli dane te potwierdzą się, to przyjmując średnią cenę 1 m2 gruntu w wysokości 2.000 zł - łączna kwota, która mogłaby zostać pobrana od terenu, niezajętego na infrastrukturę kolejową, to 50,7 mln zł rocznie. (wg wyliczenia 845.000 m2 x 2.000 zł x 3%). Dla przybliżenia skali - to cena wybudowania dwóch niedużych szkół - a to tylko opłata za jeden rok. To wyliczenie podajemy tylko dla przykładu, tak żeby zobrazować skalę problemu. Szczegółowe dane są możliwe do ustalenia na podstawie wyników audytu sprawy przeprowadzonego przez Miasto.

Co Miasto powinno w tej sytuacji zrobić??
Przedstawiamy trzy punkty dla Miasta i będziemy o nich rozmawiać z władzami  miejskimi:

1/ zweryfikowanie, na których działkach ewidencyjnych - oddanych w użytkowanie wieczyste PKP - znajduje się nadal infrastruktura kolejowa,

2/ dokonanie podziału działek wykorzystywanych na lokalizację infrastruktury kolejowej i inne cele - tak aby ze zwolnienia z opłat za użytkowanie wieczyste korzystały wyłącznie tereny, na których faktycznie znajduje się infrastruktura kolejowa (Miasto, wykonujące uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa do tych gruntów, ma prawo wnioskować o geodezyjny podział działek),

3/ podjęcie działań w celu obciążenia PKP S.A. opłatami za użytkowanie wieczyste terenów, na których nie ma infrastruktury kolejowej, a nawet rozwiązanie umów użytkowania wieczystego z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż w decyzjach o ustanowieniu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z treścią pisma Zarządu Mienia, w przypadku wydzielenia części nieruchomości, które nie stanowią infrastruktury kolejowej i przesłania takich informacji do Zarządu Mienia są podejmowane czynności zmierzające do ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Uwaga na koniec - prawdopodobnie analogiczna sytuacja dotyczy podatku od nieruchomości. Przepisy są podobne do tych dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste. Jednak w tym przypadku Miasto zasłoniło się tajemnicą skarbową i nie udzieliło dotychczas żadnych informacji. Temat jest jednak otwarty, gdyż przez cały czas mówimy o publicznych środkach, które mogłyby być wykorzystane na cele publiczne (np. walka ze smogiem, budowa szkół, przedszkoli, żłobków).

Pozyskanie terenu pod 10-hektarowy park to najdroższa część projektu. Sytuacja Odolan jest jednak odmienna niż innych części Warszawy. Ponad 200 hektarów terenu nadal nie jest zagospodarowane i w większości pozostaje w użytkowaniu wieczystym PKP. Niestety, jak pokazało doświadczenie, rozmowy z PKP są bardzo trudne. W związku z tym rozpoczęliśmy analizę stanu prawnego gruntów PKP na Odolanach. Efekty są zaskakujące. Poniżej tylko fragment informacji, do których dotarliśmy.

Naszą uwagę przykuły artykuły z prasy dotyczące problemów PKP z prawami do nieruchomości. Wynikało z nich, że PKP może utracić na rzecz gmin i miast część posiadanych terenów. Poniżej przykładowe artykuły.

https://www.rp.pl/Nieruchomosci/302289981-Grunty-pod-torami-sa-gminne-jesli-PKP-nie-ma-dokumentow---uchwala-NSA.html

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1032470,pkp-nieruchomosci-grunty-pod-tory.html

https://plus.dziennikbaltycki.pl/samorzady-siegaja-po-grunty-kolei-bezprecedensowy-wyrok-ws-terenow-kolejowych/ar/11975197

Sprawę potwierdzają uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z uchwałą z 27 lutego 2017r. (I OPS 2/16) i z 26 lutego 2018r. (I OPS 5/17), część gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste PKP S.A. w rzeczywistości stanowi własność gmin, w tym miast. W świetle stanowiska NSA użytkowanie wieczyste PKP zostało ustanowione bez podstawy prawnej. Chodzi tutaj o niektóre grunty pozostające we władaniu PKP w dniu 5 grudnia 1990r., do których PKP nie miało jednak w tej dacie należycie udokumentowanego prawa.

Uchwała NSA z 27:02:2017

Uchwała NSA z 26:02:2018

PKP mogło nabywać użytkowanie wieczyste na różnych podstawach prawnych. Przykładowo art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczy gruntów państwowych, do których wcześniej PKP przyznano prawo zarządu. Art. 37a) ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” - dotyczy gruntów prywatnych lub gruntów z nieustalonym stanem własnościowym pozostających we władaniu PKP.

Wśród tych podstaw jest jednak jeden przepis, do którego odnoszą się uchwały NSA. Chodzi o art. 34 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Zgodnie z tym przepisem „Grunty będące własnością Skarbu Państwa, znajdujące się w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu PKP, co do których PKP nie legitymowało się dokumentami o przekazaniu mu tych gruntów w formie prawem przewidzianej i nie legitymuje się nimi do dnia wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych, stają się z dniem wejścia w życie ustawy, z mocy prawa, przedmiotem użytkowania wieczystego PKP.”

Na tej podstawie prawnej wydano szereg decyzji, na podstawie których PKP nabyły użytkowanie wieczyste, w tym co najmniej dwie decyzje dotyczące ok. 28 hektarów gruntów na Odolanach. Dwie decyzje dotyczące Odolan, to decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 105/2004r z dnia 27 lutego 2004r. oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1652/2014 z 16 września 2014r. (Jesteśmy w posiadaniu obu ww. decyzji, które uzyskaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej).

PKP nabyło użytkowanie wieczyste pomimo tego, że wszystkie grunty znajdujące się w granicach Miasta st. Warszawy (z określonymi wyjątkami), stanowiące własność państwową, stały się z dniem 5 maja 1990r. własnością Miasta zgodnie z art. 5 ustawy z 10 maja 1999r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Ustawa Komunalizacyjna

Z uchwał NSA wynika, że skoro grunty stały się w maju 1990r. własnością Miasta st. Warszawy, to później nie mogło zostać ustanowione na nich użytkowanie wieczyste na rzecz PKP, gdyż takie prawo, zgodnie z art. 34 ustawy, mogło być ustanowione tylko na gruntach Skarbu Państwa. W konsekwencji grunty, które PKP "nabywało" na podstawie art. 34 ustawy o o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w rzeczywistości są własnością Miasta.

Należy dodać, że próba uratowania dla PKP sytuacji, jaką było wprowadzenie przepisu naprawczego, tj. art. 34 a) do ww. ustawy, nie zmieniła sytuacji, gdyż - jak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 kwietnia 2005r. - przepis ten nie ogranicza zakresu komunalizacji gruntów dokonanej z mocy prawa w 1990r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W celu odzyskania gruntów Miasto powinno niezwłocznie podjąć działania prawne, np. złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowych. Do tego będziemy namawiać władze miejskie.

Ważne w sprawie jest to, że użytkowanie wieczyste tych gruntów w ogóle nie powstało, tak więc wszystko wskazuje na to, że nie było możliwe zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego przez PKP.
Druga ważna sprawa – posiadanie nieruchomości w taki sposób, w jaki posiada ją użytkownik wieczysty, nie upoważnia do zasiedzenia własności (np. wyrok SN z 28 marca 2014r. III CZP 8/14). Dodatkowo przed 1990r. nie było możliwe zasiedzenie nieruchomości państwowych. Tak więc PKP niezwykle trudno będzie się bronić powołując się na zasiedzenie gruntów. Oczywiście nie można wykluczyć takiego zarzutu i dlatego powinno to być wzięte pod uwagę.

Na terenach objętych ww. decyzjami obecnie dynamicznie rozwijają działalność trzy betoniarnie. Dwie przy ul. Grodziskiej i jedna przy ul. Gniewkowskiej. Ubocznym skutkiem odzyskania terenów przez Miasto byłoby rozwiązanie problemów związanych z negatywnym wpływem tych zakładów na osiedla mieszkaniowe.

A wracając do Centralnego Parku Odolan - 28 hektarów to niemal trzykrotnie więcej niż potrzeba pod park. Nawet jeżeli te tereny nie są zlokalizowane w centralnej części Odolan – zawsze istnieje możliwość wymiany z PKP 🙂

2

Uruchomienie linii autobusowej 255 na Odolanach poprawiło znacząco dojazd do metra. Linia ta cieszy się dużą popularnością szczególnie w godzinach szczytu. Metro jednak nie zapewnia bezpośredniego połączenia z dwoma największymi dworcami kolejowymi w Warszawie (a także w kraju).

Mieszkańcy często podnoszą, że nie mamy dobrego połączenia z dworcami i z centrum miasta. Do Dw. Centralnego możemy dostać się tramwajem, przy czym jedzie on okrężną drogą, a czas dotarcia do dworca to ok. 35 minut (od wyjścia z domu). Prędkość komunikacyjna w tym przypadku to 19 km/h (dla porównania - projekt trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej zakłada prędkość komunikacyjną 24 km/h). Tramwaj w tym przypadku to najgorsze połączenie z Dworcem Centralnym. Trochę krócej zajmie przejazd dwoma autobusami - tutaj jednak na wydłużenie tego czasu wpływa konieczność przesiadki (np. przy ul. J. Ordona). Przy tak długich czasach najlepiej wypada rower - ok. 20 minut.

Dojazd do Dw. Zachodniego możliwy jest już tylko z przesiadką i zajmuje 20-30 minut, a samochodem lub rowerem ok. 15 minut.

Przystanek przy ul. Sowińskiego

Zwróciliśmy się do Zarządu Transportu Miejskiego z postulatem zapewnienia mieszkańcom Odolan bezpośredniego połączenia autobusowego do obu dworców. W przypadku Dw. Centralnego będzie to również bezpośrednie połączenie z centrum miasta, a w przypadku Dw. Zachodniego również bezpośredni dojazd w okolice sporego ośrodka biurowego przy Al. Jerozolimskich - Mordor III, albo IV, jeśli ktoś wie jaki jest aktualnie numer niech da znać 😉

Podobne potrzeby mają także nasi sąsiedzi z Jelonek Południowych na Bemowie. Nasz postulat poparło Stowarzyszenie Lokalna Inicjatywa Bemowo.  Liczymy na to, że ZTM przychylnie odniesie się do niego i w niedługim czasie mieszkańcy obu osiedli będą mogli w miarę szybko i bez przesiadek dojechać do obu dworców.

* Przy wyliczeniach czasu dotarcia do dworców przyjęliśmy początek podróży w rejonie skrzyżowania ulic Jana Kazimierza i J. Sowińskiego. Do obliczeń wykorzystaliśmy aplikację Google Maps, która pozwala porównywać różne warianty podróży w zależności od wybranego środka transportu: komunikacja miejska, samochód, rower. Do czasu przejazdu komunikacją miejską należy doliczyć czas oczekiwania na pierwszym przystanku.